105/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích

Částka: 045 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. března 2002 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 13. března 2002 Nabývá účinnosti: 29. března 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 372/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2012
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
105

VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 13. března 2002,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích


        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 77 odst. 6 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, se mění takto:

        1.  § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:


"§ 1

        Znalecká komise ustavená jako poradní orgán ministra zdravotnictví nebo orgánu kraje v přenesené působnosti (dále jen "krajský úřad")1) posuzuje jednotlivé případy, u nichž vznikla pochybnost, zda byl při výkonu zdravotní péče dodržen správný postup, popřípadě zda bylo ublíženo na zdraví, (dále jen "případ").

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU