104/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 045 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. března 2002 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 11. března 2002 Nabývá účinnosti: 29. března 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
104

VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti

ze dne 11. března 2002,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb.,
o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 391a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle § 374 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 20 zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, podle § 71 písm. a) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 105/2000 Sb., a podle § 45 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích):
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU