70/2002 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob

Částka: 032 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. února 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. ledna 2002 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 63/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 21. dubna 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
70


NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. ledna 2002
o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob


        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb. , (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2, 4 a 8 zákona:

§ 1

        (1)  Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána2) a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, stanoví technické požadavky na některá zařízení pro dopravu osob.

        (2)  Zařízením pro dopravu osob se pro účely tohoto nařízení rozumí systém zřízený na určeném místě, sestávající z infrastruktury a z dílčích systémů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení tvořených více prvky, navrhovaný, vyráběný, montovaný a uváděný do provozu za účelem dopravy osob (dále jen "zařízení").

        (3)  Za zařízení se pro účely tohoto nařízení považují

       a) pozemní lanové dráhy a jiná zařízení, jejichž vozy jsou neseny koly nebo závěsy a jejich pohyb je zajištěn jedním nebo více lany,
       b) visuté lanové dráhy, jejichž vozy jsou neseny a taženy jedním nebo více lany; do této kategorie patří také kabinové a sedačkové lanové dráhy,
       c) lyžařské vleky, u nichž jsou uživatelé s vhodným vybavením taženi lanem.

        (4)  Infrastruktura je zvlášť navrhovaná pro každé zařízení a postavená na daném místě a tvořena vedením trasy, konstrukcí stanic a traťových konstrukcí potřebných pro provoz zařízení včetně základů.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
Příloha č. 1 - DÍLČÍ SYSTÉMY
Příloha č. 2 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
Příloha č. 3 - ROZBOR BEZPEČNOSTI
Příloha č. 4 - POSUZOVÁNÍ SHODY BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ
Příloha č. 5 - POSUZOVÁNÍ SHODY DÍLČÍCH SYSTÉMŮ
Příloha č. 6 - MINIMÁLNÍ POŽADAVKY, KTERÉ MUSÍ BÝT VZATY V ÚVAHY PŘI AUTORIZACI
Zavřít
MENU