65/2002 Sb.Úplné znění zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 030 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 26. února 2002 Autor předpisu: Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 26. února 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs62/2002 Sb.

65

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 72/1994 Sb.,
kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům
a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů),
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/1994 Sb., nálezem Ústavního soudu
uveřejněným pod č. 280/1996 Sb., zákonem č. 97/1999 Sb., zákonem č. 103/2000 Sb.,
zákonem č. 229/2001 Sb. a zákonem č. 451/2001 Sb.ZÁKON,
kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám
a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům
a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět a rozsah úpravy
        (1)  Tento zákon upravuje spoluvlastnictví budovy, u něhož spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy.
        (2)  Zákon upravuje vznik spoluvlastnictví budovy, práva a povinnosti vlastníků bytů a nebytových prostorů, jejich vzájemné vztahy, spoluvlastnictví společných částí budovy a některá práva a povinnosti stavebníků při výstavbě bytů a nebytových prostorů v budově ve spoluvlastnictví podle tohoto zákona.
        (3)  Zákon upravuje též práva a povinnosti jiných subjektů v souvislosti se vznikem a s převodem nebo přechodem spoluvlastnictví budovy podle odstavce 1.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět a rozsah úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3  
§ 4 - Prohlášení vlastníka budovy
§ 5 - Vznik a zánik vlastnictví jednotky
ČÁST DRUHÁ - PŘEVODY VLASTNICTVÍ JEDNOTEK A VÝKON VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM
§ 6 - Smlouva o převodu vlastnictví jednotky
§ 7  
§ 8 - Vlastnictví společných částí domu
§ 9 - Společenství vlastníků jednotek
§ 9a  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Práva a povinnosti vlastníků jednotek
§ 14  
§ 15  
§ 16  
ČÁST TŘETÍ - VÝSTAVBA DOMU
§ 17  
§ 18  
§ 19  
ČÁST ČTVRTÁ - PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY
§ 20  
ČÁST PÁTÁ - PRÁVA K POZEMKU
§ 21  
ČÁST ŠESTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
§ 22 - Zvláštní ustanovení o převodu vlastnictví jednotky
§ 23 - Převody jednotek bytových družstev
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
ČÁST SEDMÁ - VYČLENĚNÍ ČÁSTI DRUŽSTVA
§ 29  
ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
ČÁST DEVÁTÁ - PŘEVODY SKUPINOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Z VLASTNICTVÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV
§ 33a  
§ 33b - Zánik vlastnictví bytového družstva
ČÁST DVANÁCTÁ  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
Zavřít
MENU