59/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Částka: 027 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. února 2002 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 5. února 2002 Nabývá účinnosti: 13. února 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
59

VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra

ze dne 5. února 2002
o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 74 písm. b) a c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon") v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí podle § 74 písm. a) zákona a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 74 písm. d) zákona:


ČÁST PRVNÍ

VÝŠE ZVLÁŠTNÍ ODMĚNY ZA VÝKON FUNKCE ČLENA OKRSKOVÉ VOLEBNÍ
KOMISE, ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY
A VÝPLATY


§ 1


        (1)  Členovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna1) (dále jen "odměna") ve výši 800 Kč a předsedovi okrskové volební komise ve výši 1 000 Kč. Konají-li se volby do zastupitelstev obcí v týž den společně s volbami

       a) do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, nebo
       b) do Senátu Parlamentu České republiky,

zvyšuje se odměna za výkon funkce předsedy okrskové volební komise a člena okrskové volební komise o 400  Kč za každé další volby, pro které okrsková volební komise plní úkoly podle zákona.2) V případě, že se člen komise jednání nezúčastňuje, odměnu obecní úřad, městský úřad, magistrát územně nečleněného města se zvláštním postavením, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného města se zvláštním postavením a úřad městské části v hlavním městě Praze (dále jen "obecní úřad") poměrně krátí.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VÝŠE ZVLÁŠTNÍ ODMĚNY ZA VÝKON FUNKCE ČLENA OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE, ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY A VÝPLATY
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - POSTUP OBECNÍCH ÚŘADŮ PŘI VYTVÁŘENÍ VOLEBNÍCH OKRSKŮ
§ 2  
ČÁST TŘETÍ - POSTUP OBECNÍCH ÚŘADŮ PŘI SESTAVOVÁNÍ A VEDENÍ STÁLÝCH SEZNAMŮ VOLIČŮ A DODATKU STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ
§ 3  
§ 4 - Kontrola správnosti seznamů
ČÁST ČTVRTÁ - FORMA SPOLUPRÁCE VOLEBNÍCH ORGÁNŮ PŘI KONTROLE SPRÁVNOSTI ÚDAJŮ UVÁDĚNÝCH NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH, PŘI PŘEDÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO VYTVOŘENÍ REGISTRŮ A ČÍSELNÍKŮ KANDIDÁTŮ A KANDIDUJÍCÍCH VOLEBNÍCH STRAN A ZPŮSOB LOSOVÁNÍ POŘADÍ VOLEBNÍCH STRAN NA HLASOVACÍM LÍSTKU
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Losování
§ 8  
ČÁST PÁTÁ - VZORY KANDIDÁTNÍ LISTINY, HLASOVACÍHO LÍSTKU, SEZNAMU, DODATKU SEZNAMU, OSVĚDČENÍ O ZVOLENÍ, TISKOPISŮ PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A DALŠÍCH VOLEBNÍCH DOKUMENTŮ A ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ TISKU HLASOVACÍCH LÍSTKŮ
§ 9 - Vzory volebních dokumentů
§ 10 - Volební tiskopisy
§ 11  
ČÁST ŠESTÁ - POSTUP OBECNÍCH ÚŘADŮ A REGISTRAČNÍCH ÚŘADŮ PŘI VYBAVENÍ VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ A PŘI ÚSCHOVĚ A ARCHIVACI VOLEBNÍ DOKUMENTACE
§ 12  
§ 13  
ČÁST SEDMÁ - ZPŮSOB A POSTUP OVĚŘOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI PRO VÝKON FUNKCE ZAMĚSTNANCE KRAJE A OBCE, JEJÍŽ ÚŘAD PLNÍ ÚKOLY REGISTRAČNÍHO ÚŘADU, KTERÝ NENÍ POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM
§ 14 - Ověřování způsobilosti
§ 15  
§ 16 - Zkušební komise
§ 17 - Zkouška
ČÁST OSMÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Účinnost
Příloha č. 1 - Volební listiny Zkušební osvědčení a zápisy k prokázání potřebných znalostí na úseku voleb
Příloha č. 2 - PRŮKAZ člena a zapisovatele okrskové volební komise ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU PRŮKAZ zaměstnance kraje
Zavřít
MENU