50/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 020 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. února 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. ledna 2002 Nabývá účinnosti: 21. února 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 321/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 28. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
50

ZÁKON
ze dne 11. ledna 2002,
kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících
právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o vinohradnictví a vinařství

Čl. I


        Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., se mění takto:

        1.  V § 9 odst. 1 větě první se slova "stanovené pro vinařskou oblast prováděcím právním předpisem," zrušují.

        2.  V § 9a odstavec 7 zní:

        "(7)  Druh pěstitelský sekt smí být vyráběn a takto označen, jen pokud jsou splněny požadavky podle odstavce 5 písm. a), d) a e) a tyto podmínky:

       a) vlastní výroba se uskuteční u pěstitele révy vinné, jejíž hrozny byly použity k výrobě pěstitelského sektu,
       b) druhotné alkoholové kvašení proběhne v lahvi,
       c) kupáž pro výrobu pěstitelského sektu zůstane bez přerušení v kontaktu s kvasnicemi alespoň po dobu 9 měsíců v lahvích u pěstitele od doby, kdy byla vytvořena,
       d) kaly jsou odděleny prostřednictvím ručního odkalení (degorgáže),
       e) pěstitelský sekt je uváděn na trh pěstitelem podle písmene a) a je označen obchodním jménem výrobce vína, odrůdou a ročníkem sklizně hroznů.".

        3.  § 9e zní:


"§ 9e

Víno a výrobky z hroznů révy vinné z dovozu
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o vinohradnictví a vinařství
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU