37/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb.

Částka: 015 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. ledna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. ledna 2002 Nabývá účinnosti: 29. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
37

ZÁKON
ze dne 17. ledna 2002,
kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky

Čl. I

        Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odstavec 4 zní:

        "(4)  Volby do Parlamentu České republiky se konají ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00  hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00  hodin a končí ve 14.00 hodin. Dnem voleb se podle tohoto zákona rozumí první den voleb, nestanoví-li tento zákon jinak.".

        2.  V § 1 odst. 5 větě první se slova "v den voleb" nahrazují slovy "alespoň druhý den voleb" a ve větě druhé se slova "v den konání" nahrazují slovy "alespoň druhý den konání".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV - Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Zavřít
MENU