13/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 007 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. ledna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. prosince 2001 Nabývá účinnosti: 1. července 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
13

ZÁKON
ze dne 18. prosince 2001,
kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího
záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna atomového zákona

Čl. I


        Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

        1.  § 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1) zní:


"§ 2

Základní pojmy

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   činností související s využíváním jaderné energie

1.   umísťování, výstavba, uvádění do provozu, provoz, rekonstrukce a vyřazování z provozu jaderných zařízení,

2.   projektování jaderných zařízení,

3.   navrhování, výroba, opravy a ověřování systémů jaderných zařízení nebo jejich součástí, včetně materiálů k jejich výrobě,

4.   navrhování, výroba, opravy a ověřování obalových souborů pro přepravy, skladování nebo ukládání jaderných materiálů,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna atomového zákona
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. II  
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o metrologii
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU