9/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku

Částka: 005 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. ledna 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 26. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2002 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
9

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. listopadu 2001,
kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku


        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb., (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNÍ

POŽADAVKY NA VÝROBKY
Z HLEDISKA EMISÍ HLUKU


§ 1

        (1)  Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví z hlediska emisí hluku technické požadavky na

       a) zařízení uvedená v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
       b) zařízení uvedená v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
(dále jen "zařízení") a
       c) spotřebiče pro domácnost.

        (2)  Zařízení podle odstavce 1 musí být bez ohledu na poháněcí prvek nebo prvky typově určena k použití ve venkovním prostoru a musí zatěžovat hlukem okolní prostředí; rozumí se jimi zařízení samojízdná nebo schopná převozu anebo zařízení bez hnacího ústrojí používaná pro průmyslové účely nebo pro účely ochrany životního prostředí. Za používání ve venkovním prostoru se považuje též používání zařízení za podmínek, za kterých přenos zvuku není nebo téměř není ovlivněn (například ve stanech, přístřešcích proti dešti nebo v nedostavěných budovách).

        (3)  Toto nařízení se vztahuje na zařízení podle odstavců 1 a 2, pokud jsou uváděna na trh jako celek, jsou vhodná pro použití určené výrobcem a jsou strojními zařízeními podle zvláštního právního předpisu.2)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POŽADAVKY NA VÝROBKY Z HLEDISKA EMISÍ HLUKU
§ 1  
§ 2 - Vymezení pojmů pro účely tohoto nařízení
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
§ 12  
ČÁST TŘETÍ - USTANOVENÍ PŘECHODNÉ A ZRUŠOVACÍ
§ 13  
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 15  
Příloha č. 1 - ZAŘÍZENÍ, PRO KTERÁ JSOU STANOVENY NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ HODNOTY EMISÍ HLUKU
Příloha č. 2 - ZAŘÍZENÍ, PRO KTERÁ JE STANOVEN POUZE POŽADAVEK NA OZNAČENÍ ÚDAJEM O GARANTOVANÉ HLADINĚ AKUSTICKÉHO VÝKONU
Příloha č. 3 - METODY MĚŘENÍ HLUKU VYZAŘOVANÉHO ZAŘÍZENÍMI URČENÝMI K POUŽITÍ VE VENKOVNÍM PROSTORU A ŠÍŘENÉHO VZDUCHEM
Příloha č. 4 - PŘÍPUSTNÉ HODNOTY EMISÍ HLUKU PRO ZAŘÍZENÍ UVEDENÁ V PŘÍLOZE Č. 1 K TOMUTO NAŘÍZENÍ
Příloha č. 5 - VNITŘNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY S POSOUZENÍM TECHNICKÉ DOKUMENTACE A PERIODICKOU KONTROLOU
Příloha č. 6 - OVĚŘENÍ CELKU
Příloha č. 7 - ÚPLNÉ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI
Příloha č. 8 - VNITŘNÍ KONTROLA JAKOSTI VÝROBY
Příloha č. 9 - PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE
Příloha č. 10 - NÁLEŽITOSTI PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Příloha č. 11 - VZOR ÚDAJE O GARANTOVANÉ HLADINĚ AKUSTICKÉHO VÝKONU
Příloha č. 12 - NÁLEŽITOSTI ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Zavřít
MENU