76/2002 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o vzájemné pomoci v celních otázkách

Částka: 034 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 12. července 2002 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 19. března 1997 Nabývá účinnosti: 27. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
76

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. března 1997 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o vzájemné pomoci v celních otázkách.

        S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 18 odst. 2 dne 27. ledna 2002.

        České znění Dohody se vyhlašuje současně.
DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o vzájemné pomoci v celních otázkách


        Vláda České republiky a vláda Ukrajiny (dále jen "smluvní strany"),

        berouce v úvahu, že delikty proti celním předpisům působí negativně na hospodářské a sociální zájmy obou zemí a taktéž na oprávněné zájmy obchodu;

        berouce v úvahu důležitost zajištění přesného vyměřování a vybírání cel, daní, poplatků nebo dávek při dovozu a vývozu zboží a dále správného uplatňování ustanovení o zákazech, omezení a kontrole;

        přesvědčeny, že úsilí zaměřené na předcházení deliktům proti celním předpisům a na zajištění přesného vybírání dovozních a vývozních cel, daní, poplatků nebo dávek by bylo možno vynakládat účinněji vzájemnou spoluprací mezi jejich celními správami;

        respektujíce Doporučení Rady pro celní spolupráci o vzájemné administrativní pomoci z 5. prosince 1953;

        se dohodly takto:


DEFINICE

Článek 1

        Pro účely této dohody se rozumí:

        1 .  "Celními předpisy" ustanovení zákonů nebo předpisů, která upravují dovoz, vývoz, tranzit zboží nebo jiné celní režimy, ať ve vztahu ke clům, daním, poplatkům nebo dávkám, které vybírají celní orgány, nebo k opatřením týkajícím se zákazů, omezení nebo kontroly.

. . .

Zavřít
MENU