494/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

Částka: 178 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. prosince 2001 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 201/2010 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2011
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
494

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. listopadu 2001,
kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu
a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu        Vláda nařizuje podle § 133c odst. 7 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

§ 1

        Zaměstnavatel vede evidenci v knize úrazů tak, aby obsahovala všechny údaje potřebné k sepsání záznamu o úrazu. Záznam o úrazu sepisuje zaměstnavatel nejpozději do 5 pracovních dnů po oznámení pracovního úrazu a postupuje přitom podle vzoru záznamu o úrazu, který je uveden v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

        Pro účely hlášení úrazu podle tohoto nařízení je smrtelným pracovním úrazem takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky zaměstnanec zemřel nejpozději do 1 roku.


§ 3

        (1)  Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu

       a) státnímu zástupci nebo územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
       b) příslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,1)
       c) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal,2)
       d) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu,3)
       e) příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru,4) nebo příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona,5) vyžaduje-li poškození zdraví hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
Příloha - ZÁZNAM O ÚRAZU
Zavřít
MENU