489/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 177 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. prosince 2001 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
489

ZÁKON
ze dne 18. prosince 2001,
kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl.  I

        Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  ve znění zákona č. 102/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

        1.  V § 9 odst. 2 se slova "vlastnických práv ve věcech" nahrazují slovy "práv a povinností státu jako vlastníka".

        2.  V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 2b) zní:

        "(3) Ministerstvo dopravy a spojů po projednání s Ministerstvem financí může na dobu určitou, nejdéle na dobu 30 let, smluvně převést výkon některých práv a povinností státu jako vlastníka dálnic na právnickou osobu vybranou postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek2b) za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy2a) a splatnou způsobem sjednaným ve smlouvě.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU