483/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 176 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
483

ZÁKON
ze dne 29. listopadu 2001,
kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění
zákona č. 492/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o rozpočtovém určení daní

Čl. I

        Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se slova " , daně dědické, daně darovací, daně z převodu nemovitostí" zrušují.

        2.  V § 2 písmeno  a) zní:

"a)  
celostátním hrubým výnosem daně peněžní prostředky vybrané v průběhu rozpočtového roku1) správcem daně, snížené o vrácené prostředky; do celostátního hrubého výnosu daně se nezahrnují částky vybrané na pokutách a částky použité na úhradu nákladů daňového řízení,1)".

        3.  § 3 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4a) zní:

"§ 3

Daňové příjmy rozpočtů krajů

        (1)  Daňové příjmy rozpočtů jednotlivých krajů tvoří

a)   daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušný kraj, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby,

b)   podíl na 3,1 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o rozpočtovém určení daní
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení k části první
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani z nemovitostí
Čl. IV  
Čl. V - Přechodné ustanovení k části třetí
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU