482/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 176 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
482

ZÁKON
ze dne 29. listopadu 2001,
kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna devizového zákona

Čl. I


        Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 159/2000 Sb. a zákona č. 362/2000 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 písm. d) se slovo "zlato," zrušuje.

        2.  V § 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až n) se označují jako písmena e) až m).

        3.  V § 1 se na konci písmene h) doplňují slova "hypoteční úvěr, spotřebitelský úvěr, finanční leasing,".

        4.  V § 1 písm. i) se slova "nákup nebo prodej devizových hodnot provedený na vlastní nebo na cizí účet" nahrazují slovy "poskytování služeb třetím osobám, jejichž předmětem je nákup nebo prodej devizových hodnot provedený na vlastní nebo cizí účet, zprostředkování nebo jiné obstarání takového nákupu nebo prodeje, včetně přijímání a předávání pokynů k jeho provedení nebo zajištění".

        5.  V § 1 písmeno j) zní:

"j)  
přímou investicí při plnění oznamovací povinnosti takové vynaložení peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných majetkových práv a jiných majetkových hodnot, jehož účelem je založení, nabytí nebo rozšíření trvalých ekonomických vztahů investujícího tuzemce nebo tuzemců jako osob jednajících ve shodě na podnikání v zahraničí nebo investujícího cizozemce nebo cizozemců jako osob jednajících ve shodě na podnikání v tuzemsku, a to zejména některou z těchto forem:
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna devizového zákona
Čl. I  
Čl. II - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o České národní bance
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU