478/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony

Částka: 172 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. prosince 2001 Nabývá účinnosti: 5. ledna 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
478

ZÁKON
ze dne 5. prosince 2001,
kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidelČl. I


        Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, se mění takto:

        1.  V § 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c)  
práva a povinnosti provozovatelů a učitelů autoškol,".
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).

        2.  V § 1 písmeno d) zní:

"d)  
podmínky pro udělování a odnímání osvědčení pro učitele výuky a výcviku (dále jen "profesní osvědčení"), průkazu zkušebního komisaře a pověření k provádění přezkoušení řidičů,".

        3.  V § 2 odst. 1 větě čtvrté se slova "v jehož územním obvodu bude autoškola provozována" nahrazují slovy "podle místa provozovny žadatele".

        4.  V § 2 odst. 1 se doplňují věty: "Provozovatelem autoškoly může být i organizační složka státu, která zajišťuje obranu a bezpečnost státu, (dále jen "organizační složka státu"). Organizační složka státu může provádět výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění a zdokonalování odborné způsobilosti pouze svých zaměstnanců a osob ve služebním poměru nebo zaměstnanců a osob ve služebním poměru jiných organizačních složek státu zajišťujících obranu a bezpečnost státu.".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU