476/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

Částka: 172 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
476

ZÁKON
ze dne 29. listopadu 2001,
kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými živočichy        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, se mění takto:

        1.  V § 2 písm. b) se slova "b) až g)" nahrazují slovy "b) až i)".

        2.  V § 4 písm. f) se slovo "nebo" zrušuje.

        3.  V § 4 písm. g) se slovo "lesních" nahrazuje slovem "trvalých".

        4.  V § 4 se doplňují písmena h) a i), která znějí:

"h)  
uzavřených objektech, nebo
   i)  movitých věcech v uzavřených objektech.".

        5.  V § 6 odst. 2 písm. a) se zrušují slova "v období od 1. dubna do 15. července kalendářního roku".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU