475/2001 Sb.Zákon o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě

Částka: 172 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
475

ZÁKON
ze dne 29. listopadu 2001
o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou
pracovní dobou v dopravě        Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT PRÁVNÍ ÚPRAVY
A VYMEZENÍ POJMŮ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje odchylně od ustanovení § 83 odst. 4, § 85 odst. 2 a 3, § 89, 90, 92, 95, 99 a § 102 odst. 5 zákoníku práce pracovní dobu a dobu odpočinku zaměstnanců v dopravě, jejichž pracovní doba je nerovnoměrně rozvržena a jejichž zaměstnavatel je dopravcem nebo správcem pozemních komunikací nebo provozovatelem dopravní infrastruktury podle zvláštních právních předpisů.1)

        (2)  Nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se pracovněprávní vztahy zaměstnanců v dopravě zákoníkem práce.

        (3)  Tento zákon se vztahuje na

       a) členy osádky nákladního automobilu nebo autobusu,2)
       b) zaměstnance údržby pozemních komunikací,3)
       c) zaměstnance drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce,4)
       d) zaměstnance hasičské záchranné služby na dráze celostátní, regionální a vlečce a na dráze speciální,5)
       e) zaměstnance drážní podnikové ostrahy na dráze celostátní, regionální a vlečce,4)
       f) zaměstnance městské hromadné dopravy,6)
       g) členy posádky letadla,7)
       h) zaměstnance zajišťující provozování letiště,8)
       i)  zaměstnance záchranné a hasičské služby na letišti,8)
       j)  členy posádky plavidla,9)
       k) zaměstnance obsluhující plavidlo v přístavu.9)
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT PRÁVNÍ ÚPRAVY A VYMEZENÍ POJMŮ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU ZAMĚSTNANCŮ V DOPRAVĚ
HLAVA I - ČLEN OSÁDKY NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU NEBO AUTOBUSU
§ 3 - Pracovní doba a doba odpočinku
§ 4 - Bezpečnostní přestávky
HLAVA II - ZAMĚSTNANEC ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
§ 5  
HLAVA III - ZAMĚSTNANEC DRÁŽNÍ DOPRAVY, ZAMĚSTNANEC HASIČSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY A ZAMĚSTNANEC DRÁŽNÍ PODNIKOVÉ OSTRAHY
§ 6 - Pracovní doba
§ 7 - Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
§ 8 - Pracovní pohotovost
§ 9 - Dovolená na zotavenou za kalendářní rok
HLAVA IV - ZAMĚSTNANEC MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY
§ 10  
§ 11  
HLAVA V - ČLEN POSÁDKY LETADLA, ZAMĚSTNANEC ZAJIŠŤUJÍCÍ PROVOZOVÁNÍ LETIŠTĚ A ZAMĚSTNANEC ZÁCHRANNÉ A HASIČSKÉ SLUŽBY NA LETIŠTI
§ 12 - Pracovní doba
§ 13 - Doba odpočinku
§ 14 - Pracovní pohotovost
HLAVA VI - ČLEN POSÁDKY PLAVIDLA A ZAMĚSTNANEC OBSLUHUJÍCÍ PLAVIDLO V PŘÍSTAVU
§ 15 - Pracovní doba
§ 16 - Doba odpočinku
§ 17 - Pracovní pohotovost
ČÁST TŘETÍ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 18 - Společná ustanovení
§ 19 - Účinnost
Zavřít
MENU