451/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 168 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
451

ZÁKON
ze dne 27. listopadu 2001,
kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám
a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony
(zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o vlastnictví bytů

Čl. I


        Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 280/1996 Sb., zákona č. 97/1999 Sb., zákona č. 103/2000 Sb. a zákona č. 229/2001 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 písm. i) se za slova "místností, včetně" vkládají slova "místností, které tvoří".

        2.  V § 4 odst. 2 písm. h) se slova "(dále jen "správce")" zrušují.

        3.  V § 4 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

        4.  Nadpis § 5 zní: "Vznik a zánik vlastnictví jednotky".

        5.  V § 5 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova "a 3".

        6.  V § 5 odstavec 5 zní:

        "(5)  Způsobem uvedeným v odstavcích 2 až 4 nelze nabýt do vlastnictví jednotku, pokud je v budově alespoň jeden byt, jehož nájemcem je fyzická osoba.".

        7.  V § 6 odst. 2 se slova "a společných částí domu" zrušují.

        8.  V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o vlastnictví bytů
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna občanského soudního řádu
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU