449/2001 Sb.Zákon o myslivosti

Částka: 168 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 1. července 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
449

ZÁKON
ze dne 27. listopadu 2001
o myslivosti


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět a účel úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje

       a) chov a zachování druhů zvěře volně žijících na území České republiky,
       b) výjimečné držení zvěře v zajetí,
       c) dovoz a vývoz živé zvěře,
       d) dovoz a vypouštění živočichů, kteří zatím nežijí na území České republiky,
       e) tvorbu a využití honiteb,
       f) postavení a právní poměry honebního společenstva,
       g) ochranu myslivosti,
       h) užívání honebních pozemků a zlepšování životních podmínek zvěře,
       i)  regulaci stavů zvěře, provádění lovu zvěře, včetně lovu zvěře na nehonebních pozemcích,
       j)  provádění lovu živočichů, kteří nejsou zvěří,
       k) náhradu škody způsobené zvěří a při provozování myslivosti, jakož i náhradu škody způsobené na zvěři a na mysliveckých zařízeních,
       l)  kontrolu ulovené zvěře,
       m) výkon státní správy myslivosti, dozoru a sankce za neplnění nebo porušení povinností,
       n) státní podporu udržení historické a kulturní úrovně a tradic české myslivosti.
        (2)  Tento zákon se nevztahuje na jedince druhů zvěře, které jsou drženy v uznaných farmových chovech a které jsou považovány za hospodářská zvířata.1) , 2)

§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí
       a) myslivostí soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět a účel úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - CHOV A ZUŠLECHŤOVÁNÍ ZVĚŘE
§ 3 - Zásady chovu
§ 4 - Omezení směřující k zachování druhu zvěře
§ 5 - Zákazy stanovené k zachování druhů zvěře
§ 6 - Chovatelské přehlídky
§ 7 - Chov zvěře v zajetí
ČÁST TŘETÍ - OCHRANA MYSLIVOSTI A ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK ZVĚŘE
HLAVA I - OCHRANA MYSLIVOSTI
§ 8 - Základní povinnosti
§ 9 - Omezení a zákazy dané v zájmu ochrany
§ 10 - Povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků
§ 11 - Povinnosti uživatelů honiteb
HLAVA II - MYSLIVECKÁ STRÁŽ
§ 12 - Ustanovení myslivecké stráže
§ 13 - Zrušení ustanovení mysliveckou stráží
§ 14 - Oprávnění myslivecké stráže
§ 15 - Povinnosti myslivecké stráže
§ 16 - Odpovědnost za způsobenou škodu
ČÁST ČTVRTÁ - TVORBA A VYUŽITÍ HONITEB
HLAVA I - NAVRHOVÁNÍ HONITEB
§ 17 - Obecné zásady tvorby honiteb
§ 18 - Uznání honitby
HLAVA II - HONEBNÍ SPOLEČENSTVO
§ 19 - Založení honebního společenstva
§ 20 - Vznik honebního společenstva
§ 21 - Valná hromada honebního společenstva
§ 22 - Jednání valné hromady
§ 23 - Honební starosta
§ 24 - Honební výbor
§ 25 - Zrušení a zánik honebního společenstva
§ 26 - Členství v honebním společenstvu
§ 27 - Majetek honebního společenstva
§ 28 - Rejstřík honebních společenstev
HLAVA III - UZNÁNÍ HONITBY A JEJÍ ZMĚNY
§ 29 - Řízení o uznání honitby
§ 30 - Přičlenění
§ 31 - Změna a zánik honiteb
HLAVA IV - VYUŽITÍ HONITEB
§ 32 - Rozhodnutí držitele honitby o způsobu jejího využití
§ 33 - Smlouva o nájmu honitby
§ 34 - Evidence využití honiteb
ČÁST PÁTÁ - MYSLIVECKÉ HOSPODAŘENÍ A LOV
HLAVA I - MYSLIVECKÝ HOSPODÁŘ
§ 35  
HLAVA II - PLÁN MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ
§ 36 - Vypracování plánu
§ 37 - Změny a plnění plánu
§ 38 - Myslivecká evidence a statistika
HLAVA III - POVOLENÍ LOVU VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH
§ 39 - Snížení stavů zvěře a zrušení jejího chovu
§ 40 - Povolení lovu mimo dobu lovu
§ 41 - Povolení lovu na nehonebních pozemcích
HLAVA IV - DOBY LOVU A JEHO PODMÍNKY
§ 42 - Doba lovu a podmínky lovu
§ 43 - Dohledávka zvěře
§ 44 - Používání loveckých psů a loveckých dravců
HLAVA V - ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY LOVU
§ 45  
HLAVA VI - POVOLENKA K LOVU, LOVECKÝ LÍSTEK A POVINNÉ POJIŠTĚNÍ
§ 46 - Povolenka k lovu
§ 47 - Lovecký lístek
§ 48 - Povinné pojištění
HLAVA VII - KONTROLA A ZUŽITKOVÁNÍ ZVĚŘE
§ 49 - Způsob kontroly ulovené zvěře
§ 50 - Ošetření ulovené zvěře
§ 51 - Uvádění ulovené zvěře do oběhu
ČÁST ŠESTÁ - ŠKODY ZPŮSOBENÉ UŽÍVÁNÍM HONITBY, ZVĚŘÍ A NA ZVĚŘI
§ 52 - Odpovědnost uživatele honitby
§ 53 - Opatření k zábraně škod působených zvěří
§ 54 - Neuhrazované škody způsobené zvěří
§ 55 - Uplatnění nároků
§ 56 - Náhrada škod způsobených na zvěři
ČÁST SEDMÁ - STÁTNÍ SPRÁVA MYSLIVOSTI
HLAVA I - ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY MYSLIVOSTI A JEJICH PŮSOBNOST
§ 57 - Orgány státní správy myslivosti
§ 58 - Působnost Ministerstva zemědělství
§ 59 - Působnost krajů
§ 60 - Působnost obcí
HLAVA II - DOZOR V MYSLIVOSTI
§ 61  
HLAVA III - PODPORA MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ A SPOLKOVÉ MYSLIVOSTI
§ 62  
ČÁST OSMÁ - SANKCE
§ 63 - Přestupky
§ 64 - Pokuty
ČÁST DEVÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 65 - Vztah ke správnímu řádu
§ 66 - Vztah k předpisům o ochraně přírody
§ 67 - Vztah k řízení podle jiných předpisů
§ 68 - Zmocňovací ustanovení
§ 69 - Přechodná ustanovení
§ 70 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
§ 71  
Zavřít
MENU