428/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Částka: 161 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. prosince 2001 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 16. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
428

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 16. listopadu 2001,
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích)        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

VYMEZENÍ POJMŮ


§ 1

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   vodovodním řadem úsek vodovodního potrubí včetně stavební části objektů určený k plnění určité funkce v systému dopravy vody,

b)   přiváděcím řadem vodovodní řad pro dopravu vody mezi hlavními objekty vodovodu (například do úpravny vod, čerpací stanice, vodojemu); zvláštním typem přiváděcího řadu je zásobní řad pro dopravu vody z vodojemu do rozvodné vodovodní sítě,

c)   rozvodnou vodovodní sítí soustava vodovodních řadů určená pro dodávání vody k místům jejího odběru; součástí rozvodné vodovodní sítě jsou hlavní řad a rozváděcí řad,

d)   stavbou pro úpravu vody (úpravna vody) soubor objektů a zařízení s technologií pro úpravu vody nebo pouze se zařízením na zdravotní zabezpečení vody bez technologie úpravy vody,

e)   kanalizační stokou potrubí nebo jiná konstrukce k odvádění odpadních nebo srážkových vod,

f)    přiváděcí stokou kanalizační stoka k odvádění odpadních nebo srážkových vod do hlavního objektu kanalizace,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VYMEZENÍ POJMŮ
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - ROZSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ (K § 4 odst.  8 zákona)
§ 2  
§ 3  
§ 4  
ČÁST TŘETÍ - EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ (K § 5 odst.  6 zákona)
ODDÍL PRVNÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 5  
ODDÍL DRUHÝ - MAJETKOVÁ EVIDENCE
§ 6  
ODDÍL TŘETÍ - PROVOZNÍ EVIDENCE
§ 7  
§ 8 - Plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody
§ 9 - Plán kontrol míry znečištění odpadních vod a kalů
§ 10 - Výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace
§ 11 - Provozní deník
ČÁST ČTVRTÁ - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE (K § 6 odst.  10 zákona)
§ 12  
ČÁST PÁTÁ - NÁLEŽITOSTI SMLOUVY O DODÁVCE VODY A NÁLEŽITOSTI SMLOUVY O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD (K § 8 odst.  12 zákona)
§ 13  
ČÁST ŠESTÁ - ZPŮSOB VÝPOČTU NÁHRADY ZTRÁT PŘI NEOPRÁVNĚNÉM ODBĚRU VODY NEBO NEOPRÁVNĚNÉM VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD (K § 10 odst.  3 zákona)
§ 14  
ČÁST SEDMÁ - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU  VODOVODŮ (K § 11 odst.  2 zákona)
§ 15  
ČÁST OSMÁ  
ODDÍL PRVNÍ - POŽADAVKY NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VČETNĚ POŽADAVKŮ NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, VÝSTAVBU A PROVOZ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD (K § 12 odst.  1 zákona)
§ 16  
§ 17  
§ 18  
ODDÍL DRUHÝ - POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, VÝSTAVBU A PROVOZ STOKOVÉ SÍTĚ
§ 19  
§ 20  
ČÁST DEVÁTÁ - UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ VODY ODEBÍRANÉ Z POVRCHOVÝCH VODNÍCH ZDROJŮ NEBO Z PODZEMNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU (K § 13 odst.  5 zákona)
§ 21  
§ 22  
§ 23  
ČÁST DESÁTÁ - NÁLEŽITOSTI KANALIZAČNÍHO ŘÁDU A POŽADAVKY NA ROZBOR VZORKŮ ODPADNÍCH VOD (K § 14 odst.  5 zákona)
ODDÍL PRVNÍ - NÁLEŽITOSTI KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
§ 24  
§ 25  
ODDÍL DRUHÝ - POŽADAVKY NA ROZBOR VZORKŮ   ODPADNÍCH VOD
§ 26  
ČÁST JEDENÁCTÁ - URČENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ VODY BEZ MĚŘENÍ (K § 16 odst.  5 zákona)
§ 27  
ČÁST DVANÁCTÁ - OBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ DODANÉ VODY (K § 17 odst.  8 zákona)
§ 28  
ČÁST TŘINÁCTÁ - ZPŮSOB VÝPOČTU MNOŽSTVÍ VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH A SRÁŽKOVÝCH VOD DO KANALIZACE BEZ MĚŘENÍ (K § 19 odst.  9 zákona)
ODDÍL PRVNÍ  
§ 29  
ODDÍL DRUHÝ - ZPŮSOB VÝPOČTU MNOŽSTVÍ VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD BEZ MĚŘENÍ
§ 30  
ODDÍL TŘETÍ - ZPŮSOB VÝPOČTU MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD ODVÁDĚNÝCH DO KANALIZACE BEZ MĚŘENÍ
§ 31  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - ZPŮSOB VÝPOČTU PEVNÉ SLOŽKY VODNÉHO A STOČNÉHO PŘI PLACENÍ VE DVOUSLOŽKOVÉ FORMĚ (K § 20 odst.  3 zákona)
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
ČÁST PATNÁCTÁ - TECHNICKÝ AUDIT (K § 38 odst.  6 zákona)
§ 36  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ
§ 37  
§ 38  
Příloha č. 1 - Vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací - vodovodní řady
Příloha č. 2 - Vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací - stavba pro úpravu vody
Příloha č. 3 - Vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací - kanalizační stoky
Příloha č. 4 - Vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací - čistírna odpadních vod
Příloha č. 5 - Vybrané údaje z provozní evidence vodovodů a kanalizací - vodovodní řady
Příloha č. 6 - Vybrané údaje z provozní evidence vodovodů a kanalizací - stavba pro úpravu vody
Příloha č. 7 - Vybrané údaje z provozní evidence vodovodů a kanalizací - kanalizační stoky
Příloha č. 8 - Vybrané údaje z provozní evidence vodovodů a kanalizací - čistírna odpadních vod
Příloha č. 9 - Technické ukazatele pro plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody
Příloha č. 10 - Technické ukazatelé pro plán kontrol míry znečištění odpadních vod
Příloha č. 11 - Žádost o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace podle § 6 zákona č. 274/2001/Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Příloha č. 12 - Směrná čísla roční spotřeby potřeby vody
Příloha č. 13 - Požadavky na jakost surové vody
Příloha č. 14 - Podmínky měření hodnot ukazatelů jakosti surové vody a referenční metody
Příloha č. 15 - Způsob stanovení míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace
Příloha č. 16 - Vzorec pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace
Příloha č. 17 - Postup výpočtu pevné složky vodného a stočného
Zavřít
MENU