418/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

Částka: 156 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. listopadu 2001 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 19. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 28. listopadu 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
418

VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti

ze dne 19. listopadu 2001
o postupech při výkonu exekuční a další činnosti


        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1
Provádění úkonů

        (1)  Úkony, které jsou předmětem exekuční a další činnosti, provádí soudní exekutor (dále jen "exekutor"). Za podmínek stanovených zákonem může tyto úkony provádět též exekutorský kandidát (dále jen "kandidát") a exekutorský koncipient; další zaměstnance může exekutor pověřit vykonáním jednoduchých úkonů, které souvisejí s exekuční činností nebo další činností.

        (2)  Úkony se provádějí podle okolností případu v takové době, kdy se dá nejspíše předpokládat dosažení výsledku. Tyto úkony lze provádět i mimo obvyklou pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu.

        (3)  Má-li být úkon proveden v budově právnické osoby, v budově fyzické osoby, kterou tato osoba užívá k podnikání, nebo v budově, s níž hospodaří organizační složka státu, a nejde-li o budovu osoby, proti níž je exekuce prováděna jako proti povinnému, nebo o budovu organizační složky státu v případě, kdy je exekuce prováděna proti státu jako proti povinnému a je vedena na majetek, s nímž hospodaří tato organizační složka, oznámí exekutor úkon předem statutárnímu orgánu, fyzické osobě-podnikateli nebo vedoucímu organizační složky státu. Má-li být úkon proveden ve vojenském objektu nebo v objektu ozbrojeného sboru nebo zpravodajské služby, musí si k tomu exekutor předem vyžádat svolení příslušného velitele nebo ředitele.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Provádění úkonů
§ 2 - Protokol
§ 3  
§ 4 - Součinnost třetích osob
§ 5 - Prohlášení o majetku povinného
§ 6 - Náklady exekuce a náklady oprávněného
HLAVA II - DORUČOVÁNÍ
§ 7 - Doručování písemností soudu
§ 8  
§ 9 - Doručování písemností exekutora
§ 10 - Společné ustanovení o doručování
ČÁST DRUHÁ - POSTUP EXEKUTORA PŘI EXEKUČNÍ A DALŠÍ ČINNOSTI
§ 11  
§ 12 - Exekuce k vymožení peněžitého plnění
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Exekuce k vymožení nepeněžitého plnění
§ 18 - Dobrovolná dražba
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 19  
Zavřít
MENU