407/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 153 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. listopadu 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. října 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
407

ZÁKON
ze dne 24. října 2001,
kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb. a zákona č. 185/2001 Sb., se mění takto:

        1.  V § 5 odst. 6 se za slovy "Armády České republiky" písmeno "a" nahrazuje čárkou a za slova "Policie České republiky" se vkládají slova "a Celní správy České republiky".

        2.  V § 5 se doplňuje odstavec 7, který zní:

        "(7)  Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost právnických nebo fyzických osob, které zřizují soudně toxikologické laboratoře, hygienické laboratoře, specializovaná diagnostická, vědecko-výzkumná a výuková pracoviště vysokých škol a specializovaná diagnostická a vědecko-výzkumná pracoviště Akademie věd České republiky, jejichž seznam stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Žádost o zařazení do tohoto seznamu se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU