396/2001 Sb.Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů

Částka: 149 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 9. listopadu 2001 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. října 2001 Nabývá účinnosti: 9. listopadu 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 126/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
396

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. října 2001
o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů


        Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 3 odst. 1 písm. a) tohoto zákona:

§ 1
Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje podmínky poskytování úvěrů obcím z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen "Fond") ke krytí části nákladů spojených s opravami a modernizacemi bytů.


§ 2
Podmínky poskytnutí úvěru

        (1)  Úvěr z Fondu lze poskytnout obci, jestliže obec

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Podmínky poskytnutí úvěru
§ 3 - Pravidla pro použití prostředků peněžního fondu
§ 4 - Splácení úvěru obcí
§ 5  
§ 6 - Účinnost
Zavřít
MENU