384/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)

Částka: 145 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. listopadu 2001 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 17. října 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
384

VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí

ze dne 17. října 2001
o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly,
monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem,
monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek
v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)        Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 27 odst. 8 a § 39 odst. 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon"):

§ 1
Technické požadavky na nakládání
s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými
terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem,
monometyldichlordifenylmetanem,
monometyldibromdifenylmetanem a veškerými
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Technické požadavky na nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (dále jen "PCB") a technické požadavky na zařízení obsahující tyto látky včetně opatření na ochranu zdraví lidí a životního prostředí
§ 2 - Rozhodčí metody a postup stanovení celkové koncentrace PCB v látkách a zařízeních, které je obsahují
§ 3 - Podrobnosti o způsobu prokazování neexistence PCB
§ 4 - Způsob označování zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci
§ 5 - Způsob označování dekontaminovaných zařízení
§ 6 - Evidence zařízení a látek s obsahem PCB a způsob jejich ohlašování
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam analytických metod stanovení obsahu PCB
Příloha č. 2 - Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (7) zákona a zařízení, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle §27 odst. (7)
Příloha č. 3 - Vzor štítku označující zařízení obsahující PCB
Příloha č. 4 - Vzor štítku označující zařízení dekontaminované od PCB
Zavřít
MENU