383/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

Částka: 145 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. listopadu 2001 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 17. října 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
383

VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí

ze dne 17. října 2001
o podrobnostech nakládání s odpady


        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 13 odst. 4, § 14 odst. 5, § 16 odst. 5, § 18 odst. 4, § 21 odst. 5, § 22 odst. 2, § 29 odst. 3, § 31 odst. 7, § 34 odst. 4, § 37 odst. 4, § 38 odst. 10, § 39 odst. 11, § 40 odst. 5, § 41 odst. 4, § 51 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon"):ČÁST PRVNÍ

ŽÁDOST O SOUHLAS K PROVOZOVÁNÍ

ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ
SBĚRU NEBO VÝKUPU ODPADŮ A ŽÁDOST
O SOUHLAS K NAKLÁDÁNÍ
S NEBEZPEČNÝMI ODPADY
[K § 14 odst. 5 písm. a) a b) a § 16 odst. 5 zákona]

§ 1
Náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení
k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu
odpadů

        (1)  Žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (dále jen "zařízení") obsahuje:

a)   obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,

b)   identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,

c)   označení a adresu všech provozoven, kde je využívání, odstraňování, sběr nebo výkup odpadů provozován,

d)   jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,

e)   kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ŽÁDOST O SOUHLAS K PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ SBĚRU NEBO VÝKUPU ODPADŮ A ŽÁDOST O SOUHLAS K NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY [K § 14 odst.  5 písm.  a) a b) a § 16 odst.  5 zákona]
§ 1 - Náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů
§ 2 - Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
ČÁST DRUHÁ - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ A SEZNAM ODPADŮ, PŘI JEJICHŽ ODBĚRU NEBO VÝKUPU JE PROVOZOVATEL ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU NEBO VÝKUPU ODPADŮ POVINEN VÉST EVIDENCI OSOB, OD KTERÝCH ODPADY ODEBRAL NEBO VYKOUPIL [K § 13 odst.  4, § 14 odst.  5 písm.  c), § 18 odst. 4 a § 22 odst.  2 zákona]
§ 3  
§ 4 - Obecné požadavky na zařízení k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů
§ 5 - Shromažďování odpadů
§ 6 - Soustřeďování odpadů
§ 7 - Skladování odpadů
§ 8 - Sběr a výkup odpadů
§ 9 - Technické požadavky na nakládání s odpady vzniklými při spalování komunálních a nebezpečných odpadů
ČÁST TŘETÍ - SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ JE ZAKÁZÁNO UKLÁDAT NA SKLÁDKU, PŘÍPADNĚ KTERÉ LZE UKLÁDAT NA SKLÁDKU JEN ZA URČITÝCH PODMÍNEK, TECHNICKÉ POŽADAVKY NA SKLÁDKY A PODMÍNKY JEJICH PROVOZU, ZPŮSOB HODNOCENÍ ODPADŮ PODLE VYLUHOVATELNOSTI A MÍSITELNOSTI (K § 21 odst.  5 zákona)
§ 10  
§ 11 - Technické požadavky na skládky odpadů a podmínky provozu a uzavírání skládek
§ 12 - Stanovení podmínek pro využívaní odpadů v podzemních prostorách a na povrchu terénu
ČÁST ČTVRTÁ - PODROBNOSTI NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI VÝROBKY, VYBRANÝMI ODPADY A VYBRANÝMI ZAŘÍZENÍMI (K § 29 odst.  3, § 31 odst.  7, § 34 odst.  4, § 37 odst.  4 zákona)
§ 13 - Technické požadavky na nakládání s odpadními oleji
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Technické požadavky na nakládání s bateriemi a akumulátory
§ 17 - Technické požadavky na nakládání s odpady z výroby oxidu titaničitého
§ 18 - Technické podrobnosti pro nakládání s autovraky
§ 19 - Postup při demontáži autovraků
ČÁST PÁTÁ - OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PLNĚNÍ POVINNOSTI ZPĚTNÉHO ODBĚRU ZA UPLYNULÝ KALENDÁŘNÍ ROK (K § 38 zákona)
§ 20  
ČÁST ŠESTÁ - ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE ODPADŮ A OHLAŠOVÁNÍ ODPADŮ (K § 39 odst.  11 a § 40 odst.  5 zákona)
§ 21 - Způsob vedení průběžné evidence odpadů
§ 22 - Ohlašování evidence odpadů
§ 23 - Způsob ohlašování zařízení k nakládání s odpady
§ 24 - Způsob vedení evidence vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí vydaných podle zákona
§ 25 - Způsob vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů
ČÁST SEDMÁ - PLÁNY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (K § 41 odst.  4 zákona)
§ 26 - Plán odpadového hospodářství České republiky
§ 27 - Plán odpadového hospodářství kraje
§ 28 - Plán odpadového hospodářství původce
ČÁST OSMÁ - ZPŮSOB VYTVÁŘENÍ A ČERPÁNÍ FINANČNÍ REZERVY (K § 51 odst.  5 zákona)
§ 29 - Způsob vytváření finanční rezervy
§ 30  
§ 31 - Způsob čerpání finanční rezervy
§ 32  
ČÁST DEVÁTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 33  
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
§ 34  
Příloha č. 1 - Obsah provozního řádu a provozního deníku zařízení
Příloha č. 2 - Přejímka odpadů a dokladování kvality přejímaných odpadů
Příloha č. 3 - Obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu
Příloha č. 4 - Hodnocení vyluhovatelnosti odpadů
Příloha č. 5 - Analytické metody pro rozbory vodných výluhů odpadů
Příloha č. 6 - Třídy vyluhovatelnosti
Příloha č. 7 - Mísitelnost odpadů ukládaných na skládky
Příloha č. 8 - Přehled odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin
Příloha č. 9 - Podmínky, které musí splňovat odpady ukládané na skládky a odpady využívané v podzemních prostorách a na povrchu terénu
Příloha č. 10 - Analytické metody pro stanovení celkových obsahů škodlivin v odpadech
Příloha č. 11 - Způsoby a postupy, které se považují za úpravu odpadů před jejich uložením na skládku
Příloha č. 12 - Hodnocení odpadů upravených stabilizací před jejich uložením na skládku
Příloha č. 13 - Seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, které se považují za odpadní oleje
Příloha č. 14 - Seznam olejů, které po použití podléhají zpětnému odběru
Příloha č. 15 - Seznam látek, se kterými nesmějí být smíšeny odpadní oleje
Příloha č. 16 - Metody pro stanovení ukazatelů kvality odpadních olejů
Příloha č. 17 - Potvrzení o převzetí a zneškodnění autovraku
Příloha č. 18 - Minimální technické požadavky pro nakládání s autovraky
Příloha č. 19 - Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru
Příloha č. 20 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady
Příloha č. 21 - Komunální odpady vč. odděleně sbíraných složek těchto odpadů
Příloha č. 22 - Zařízení na využívání a odstraňování odpadů
Příloha č. 23 - Skládky odpadů
Příloha č. 24 - Údaje o shromažďovácích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů
Příloha č. 25 - Hlášení o vydaných souhlasech a dalších rozhodnutích
Příloha č. 26 - Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR
Zavřít
MENU