367/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 139 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. října 2001 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy a spojů
Přijato: 4. října 2001 Nabývá účinnosti: 17. října 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
367

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 4. října 2001,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 9 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

        1.  V zmocňovacím ustanovení se slova "§ 9 odst. 4" nahrazují slovy "§ 9 odst. 3".

        2.  V nadpisu části druhé se text v závorce nahrazuje textem "k § 9 odst. 3 zákona".

        3.  Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3a) zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU