352/2001 Sb.Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

Částka: 134 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. října 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. září 2001 Nabývá účinnosti: 5. října 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
352

ZÁKON
ze dne 18. září 2001
o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

UŽÍVÁNÍ STÁTNÍCH SYMBOLŮ

ČESKÉ REPUBLIKY

§ 1
Úvodní ustanovení

        (1)  Zákon upravuje užívání státních symbolů České republiky,1) a to:

       a) velkého státního znaku a malého státního znaku (dále jen "státní znak"),
       b) státní vlajky,
       c) vlajky prezidenta republiky,
       d) státní pečeti, a
       e) státní hymny.

        (2)  Státní symboly lze užívat jen v souladu s tímto zákonem, a to vhodným a důstojným způsobem.


Státní znak

§ 2

        Státní znak jsou oprávněni užívat

       a) Poslanecká sněmovna a Senát, poslanec a senátor, Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu,
       b) prezident republiky a Kancelář prezidenta republiky,
       c) vláda a Úřad vlády České republiky,
       d) Veřejný ochránce práv a Kancelář Veřejného ochránce práv,
       e) ministerstva a jiné správní úřady,
       f) kraje, obce, městské obvody či městské části územně členěných statutárních měst a městské části hlavního města Prahy,
       g) Ústavní soud,
       h) soudy a státní zastupitelství,
       i)  ozbrojené síly a ozbrojené bezpečnostní sbory,
       j)  diplomatické mise a konzulární úřady České republiky,
       k) Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace,
       l)  Úřad pro ochranu osobních údajů,
       m) Nejvyšší kontrolní úřad,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - UŽÍVÁNÍ STÁTNÍCH SYMBOLŮ ČESKÉ REPUBLIKY
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Státní znak
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Státní vlajka
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Vlajka prezidenta republiky
§ 11 - Státní pečeť
§ 12 - Státní hymna
§ 13 - Správní delikt
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 68/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy, ve znění pozdějších předpisů
§ 14  
ČÁST TŘETÍ - Změna notářského řádu
§ 15  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ozbrojených silách České republiky
§ 16  
ČÁST PÁTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 17  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 18  
Zavřít
MENU