337/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

Částka: 129 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 20. září 2001 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 5. září 2001 Nabývá účinnosti: 20. září 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 154/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
337

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. září 2001,
kterým se mění nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., a k provedení zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, se mění takto:

        1.  V § 3 písm. e) se slova "fyzická nebo právnická osoba se sídlem, místem podnikání nebo trvalým pobytem" nahrazují slovy "fyzická osoba s trvalým pobytem nebo místem podnikání nebo právnická osoba se sídlem".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU