336/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky

Částka: 129 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 20. září 2001 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 5. září 2001 Nabývá účinnosti: 20. září 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 25/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


336

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. září 2001,

kterým se mění nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., a k provedení zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů:

Čl. I

Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, se mění takto:

1

V § 5 odst. 2 se slova fyzická nebo právnická osoba se sídlem nahrazují slovy fyzická osoba s trvalým pobytem nebo místem podnikání nebo právnická osoba se sídlem.

2

V § 7 odst. 2 se číslice II, VI, XII a XIV nahrazují číslicemi II, IV, VI, VIII, X a XII.

3

V § 7 odst. 3 se číslice III, VII, XIII a XV nahrazují číslicemi III, V, VII, IX, XI a XIII.

4

V § 9 odst. 3 úvodní věta písmene b) zní:

b

ES přezkoušení typu podle přílohy č. V k tomuto nařízení ve spojení s postupem pro

5

V § 9 odst. 3 písm. b) bod 1 zní:

1

ES ověřování podle přílohy č. VII k tomuto nařízení,

6

V § 10 odst. 4 se text II, III, IV nebo V nahrazuje textem II a IV nebo III a V.

7

V § 15 odst. 1 se za slovo ministerstvu vkládají slova a ústavu.

8

V § 19 písm. b) se číslice III, V, VII, XIII a XV nahrazují číslicemi III, V, VII, IX, XI, XIII a XV.

9

V § 19 písm. b) se slova v těchto přílohách zrušují.

10

V příloze č. V bodu 2.2. se číslo 2.3. nahrazuje číslem 2.2. a v bodu 2.3. se číslo 2.4. nahrazuje číslem 2.3..

11

V příloze č. VIII bodu 5.1.5. se za slovo bodů vkládá číslo 3.4. a spojka a.

12

V příloze č. IX bodu 5.1.5. se čísla 4.3. a 4.4. nahrazují čísly 3.4. a 4.3..

13

V příloze č. IX bodu 5.1.6. se číslice IV nahrazuje číslicí V.

14

V příloze č. IX bodu 6.1. se slovo požadavků nahrazuje slovem požadavkům.

15

V příloze č. X bodu 2.2. se za slovo přílohy vkládá slovo č..

16

V příloze č. XI bodu 2.2. se číslice VIII nahrazuje číslicí IX a v bodu 5.1.5. se číslice IV nahrazuje číslicí V.

17

V příloze č. XIII bodech 5. a 6.1. se text VI, VIII nebo X nahrazuje textem VII, IX nebo XI.

18

V příloze č. XVIII bodu 1. se text II a X nahrazuje textem II až XI a v bodu 3.1. se text II až X nahrazuje textem II až XI.

19

V přílohách č. XIX, XX, XXI a XXII se slova Odpovědný zástupce nahrazují slovy Zplnomocněný zástupce.

20

V příloze č. XX položce 1580 se slova § 10 nahrazují slovy § 11 a text 180/1998 se nahrazuje textem 181/2001.

21

V příloze č. XXII položce 5250 se text 198/1999 Sb., v platném znění nahrazuje textem č. 191/2001 Sb. a text 180/1998 Sb., v platném znění se nahrazuje textem č. 181/2001 Sb..

Čl. II

Certifikáty nebo jiné dokumenty autorizovaných osob a písemná prohlášení o shodě vlastností zdravotnických prostředků s příslušnými technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody vydané podle nařízení vlády č. 180/1998 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky, ve znění nařízení vlády č. 130/1999 Sb., zůstávají v platnosti, nejsou-li změněny nebo zrušeny za podmínek stanovených zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:

v z. PhDr. Špidla v. r.

1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Ministr zdravotnictví:

prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.

Zavřít
MENU