330/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, správce obchodního závodu, správce nemovité věci a plátce mzdy nebo jiného příjmu a o podmínkách pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou soudním exekutorem (exekutorský tarif)

Částka: 128 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. září 2001 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 5. září 2001 Nabývá účinnosti: 18. září 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
330

VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti

ze dne 5. září 2001
o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku
a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem



        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. a) až c) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

        (1)  Soudní exekutor (dále jen "exekutor") vykonává exekuční činnost a další činnost za odměnu, jejíž výše a způsob jejího určení se řídí touto vyhláškou.

        (2)  Další činností exekutora se rozumí poskytování právní pomoci, sepisování exekutorských zápisů, přijímání věcí do úschovy, provádění jiné činnosti na základě pověření soudu, zejména doručování písemností soudu a činnosti soudního vykonavatele, a provádění dražeb movitých nebo nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí (dále jen "dobrovolná dražba").

        (3)  V odměně exekutora je zahrnuta i náhrada za běžné administrativní a jiné práce v souvislosti s exekuční činností a další činností exekutora.


§ 2

        (1)  V souvislosti s exekuční činností a další činností má exekutor nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za doručení písemností.

        (2)  V souvislosti s exekuční činností náleží exekutorovi vedle nároků podle odstavce 1 náhrada za ztrátu času.


§ 3

        Sjednal-li exekutor s oprávněným ve smlouvě o provedení exekuce smluvní odměnu za provedení exekuce, má exekutor za výkon exekuční činnosti vedle nároků podle § 1 odst. 1 a § 2 nárok na smluvní odměnu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
ČÁST DRUHÁ - VÝKON EXEKUČNÍ ČINNOSTI
HLAVA I  
§ 5 - Odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky
§ 6  
§ 7 - Odměna za provedení exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částkyOdměna za provedení exekuce vyklizením
§ 8 - Odměna za provedení exekuce odebráním věci
§ 9 - Odměna za provedení exekuce rozdělením společné věci
§ 10 - Odměna za provedení exekuce provedením prací a výkonů
§ 11 - Společná ustanovení k odměně za výkon exekuční činnosti
§ 12 - Záloha na náklady exekuce
HLAVA II - NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ, NÁHRADA ZA ZTRÁTU ČASU A NÁHRADA ZA DORUČENÍ PÍSEMNOSTÍ
§ 13 - Náhrada hotových výdajů
§ 14 - Náhrada za ztrátu času
§ 15 - Náhrada za doručení písemností
ČÁST TŘETÍ - PRÁVNÍ POMOC
§ 16  
ČÁST ČTVRTÁ - SEPISOVÁNÍ EXEKUTORSKÝCH ZÁPISŮ A PŘIJÍMÁNÍ VĚCÍ DO ÚSCHOVY
§ 17  
ČÁST PÁTÁ - JINÁ ČINNOST NA ZÁKLADĚ POVĚŘENÍ SOUDU
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
ČÁST ŠESTÁ - PROVEDENÍ DRAŽBY
§ 23  
ČÁST SEDMÁ - ČINNOST SPRÁVCE PODNIKU
§ 24  
ČÁST OSMÁ - POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
§ 25  
ČÁST DEVÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 26  
§ 27  
§ 28 - Účinnost
Zavřít
MENU