328/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

Částka: 127 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. září 2001 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 5. září 2001 Nabývá účinnosti: 18. září 2001,s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
328

VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra

ze dne 5. září 2001
o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému


        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 35 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 5 odst. 4, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 4 písm. a) zákona:

ČÁST PRVNÍ

ZÁSADY KOORDINACE SLOŽEK
INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU


§ 1

Zásady koordinace složek
integrovaného záchranného systému

        (1)  Koordinací složek integrovaného záchranného systému (dále jen "složka") při společném zásahu se rozumí koordinace záchranných a likvidačních prací včetně řízení jejich součinnosti.

        (2)  Koordinace složek spočívá v zajišťování následujících činností:

       a) vyhodnocení druhu a rozsahu mimořádné události a jí vyvolaných ohrožení za využití výsledků souběžně organizovaného průzkumu,
       b) uzavření místa zásahu a omezení vstupu osob na místo zásahu, jejichž přítomnost zde není potřebná,
       c) záchrana bezprostředně ohrožených osob, zvířat nebo majetku, popřípadě jejich evakuace,
       d) poskytnutí neodkladné zdravotní péče zraněným osobám,
       e) přijetí nezbytných opatření pro ochranu životů a zdraví osob ve složkách (dále jen "síly"), které zahrnuje
        1.  
rozdělení místa zásahu na zóny s charakteristickým nebezpečím, stanovení odpovídajícího režimu práce a způsobu ochrany života a zdraví sil včetně použití ochranných prostředků,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY KOORDINACE SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU
§ 1 - Zásady koordinace složek integrovaného záchranného systému
§ 2 - Jednotlivé úrovně koordinace složek při společném zásahu
§ 3 - Koordinace velitelem zásahu
§ 4 - Součinnost mezi vedoucími složek v místě zásahu
§ 5 - Organizace členění místa zásahu
§ 6 - Koordinace složek s operační úrovní
§ 7 - Účel koordinace
§ 8 - Koordinace ministerstvem
§ 9 - Koordinace hejtmanem
§ 10 - Koordinace přednostou okresního úřadu
§ 11  
ČÁST DRUHÁ - ZÁSADY SPOLUPRÁCE OPERAČNÍCH STŘEDISEK ZÁKLADNÍCH SLOŽEK
§ 12  
ČÁST TŘETÍ - PODROBNOSTI O ÚKOLECH OPERAČNÍCH A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK
§ 13  
ČÁST ČTVRTÁ - OBSAH DOKUMENTACE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU, ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE A PODROBNOSTI O STUPNÍCH POPLACHŮ POPLACHOVÉHO PLÁNU
§ 14 - Obsah a zpracování dokumentace integrovaného záchranného systému
§ 15 - Dohoda o poskytnutí pomoci
§ 16 - Dokumentace o společných záchranných a likvidačních pracích a statistické přehledy
§ 17 - Dokumentace o společných školeních, instruktážích a o cvičení složek
§ 18 - Typové činnosti složek při společném zásahu
§ 19 - Územně příslušný poplachový plán
§ 20 - Podrobnosti o stupních poplachů
§ 21 - První stupeň poplachu
§ 22 - Druhý stupeň poplachu
§ 23 - Třetí stupeň poplachu
§ 24 - Zvláštní stupeň poplachu
ČÁST PÁTÁ - ZÁSADY A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ, SCHVALOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ HAVARIJNÍHO PLÁNU OKRESU A VNĚJŠÍHO HAVARIJNÍHO PLÁNU
§ 25 - Havarijní plán okresu
§ 26 - Vnější havarijní plán
§ 27 - Vnější havarijní plán jaderného zařízení nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření
§ 28  
ČÁST ŠESTÁ - ZÁSADY ZPŮSOBU KRIZOVÉ KOMUNIKACE A SPOJENÍ V INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU
§ 29 - Zásady způsobu krizové komunikace
§ 30 - Organizace spojení v integrovaném záchranném systému
ČÁST SEDMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 31 - Zrušovací ustanovení
§ 32 - Účinnost
Zavřít
MENU