321/2001 Sb.Zákon o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb.

Částka: 122 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. září 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. srpna 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 145/2010 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2011
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
321

ZÁKON
ze dne 17. srpna 2001
o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru
a o změně zákona č. 64/1986 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

NĚKTERÉ PODMÍNKY SJEDNÁVÁNÍ
SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon stanoví některé podmínky smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, v souladu s právem Evropských společenství.1)

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na

       a) smlouvu, ve které je poskytován spotřebitelský úvěr na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti,
       b) nájemní smlouvu, která po uplynutí určité doby nezaručuje převod vlastnického práva nebo práva obsahově obdobného vlastnickému právu,
       c) půjčku poskytnutou bez úroku nebo jakékoli úplaty,
       d) spotřebitelský úvěr na průběžné poskytování služeb, za které spotřebitel může platit v průběhu jejich poskytování formou splátek,
       e) smlouvu, ve které je poskytován spotřebitelský úvěr na částky nižší než 5 000 Kč nebo vyšší než 800 000 Kč; je-li uzavřeno více smluv, ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr za stejným účelem, považuje se pro tyto účely za jediný spotřebitelský úvěr souhrn všech těchto smluv,
       f) spotřebitelský úvěr, jehož splatnost nepřesahuje 3 měsíce nebo je splatný nejvýše ve 4 splátkách ve lhůtě nepřesahující 12 měsíců.

§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

       a) spotřebitelským úvěrem poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci, za které je spotřebitel povinen platit. Spotřebitelským úvěrem není
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - NĚKTERÉ PODMÍNKY SJEDNÁVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3  
§ 4 - Některé požadavky na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
§ 5  
§ 6 - Důsledky porušení povinností
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Platby směnkou nebo šekem
§ 13 - Dozor nad dodržováním zákona
§ 14 - Závěrečné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o České obchodní inspekci
§ 15  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 16  
Příloha - Výpočet roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr
Zavřít
MENU