317/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů

Částka: 122 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. září 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. srpna 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
317

ZÁKON
ze dne 8. srpna 2001,
kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a o změně dalších zákonů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Změna občanského zákoníku

        Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb. a zákona č. 229/2001 Sb., se mění takto:

        1.  V § 152 se slovo "ze" nahrazuje slovy "z výtěžku zpeněžení".

        2.  V § 153 odstavec 1 zní:

        "(1)  Zástavou může být věc movitá nebo nemovitá, podnik nebo jiná věc hromadná, soubor věcí, pohledávka nebo jiné majetkové právo, pokud to jeho povaha připouští, byt nebo nebytový prostor ve vlastnictví podle zvláštního zákona, obchodní podíl, cenný papír nebo předmět průmyslového vlastnictví.".

        3.  V § 153 se odstavec 2 zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna občanského zákoníku
Čl. II - Změna notářského řádu
Čl. III - Změna občanského soudního řádu
Čl. IV - Přechodná ustanovení
Čl. V - Účinnost
Zavřít
MENU