306/2001 Sb.Vyhláška Energetického regulačního úřadu o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice

Částka: 117 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. srpna 2001 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 20. srpna 2001 Nabývá účinnosti: 30. srpna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 540/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
306

VYHLÁŠKA
Energetického regulačního úřadu

ze dne 20. srpna 2001
o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice


        Energetický regulační úřad (dále jen "úřad") stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst. 7 písm. a) zákona:

§ 1

Základní ustanovení

        (1)  Tato vyhláška stanoví kvalitu dodávek elektřiny a souvisejících služeb, která je vyjádřena standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb. Kvalitní dodávkou elektřiny se rozumí dodávka elektřiny zákazníkovi provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy splňující všechny standardy kvality uvedené v této vyhlášce a ve zvláštním právním předpisu.1)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Garantované standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb
§ 3 - Obecné standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb
§ 4 -         Zveřejňování dosahované úrovně standardů
§ 5 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzor Výkaz přerušení dodávky elektřiny a četnosti těchto přerušení - rok 2...) Provozovatel přenosové soustavy
Příloha č. 2 - Vzor Výkaz hodnocení přerušení distribuční soustavy - rok 2...
Příloha č. 3 - Vzor Výkaz hodnocení přerušení přenosové soustavy - rok 2...
Zavřít
MENU