297/2001 Sb.Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky

Částka: 112 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. srpna 2001 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 30. července 2001 Nabývá účinnosti: 15. srpna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 51/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. března 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
297

VYHLÁŠKA
Energetického regulačního úřadu

ze dne 30. července 2001,
kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky


        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst. 7 písm. d) a se zřetelem na § 51 odst. 2 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví podmínky pro postup chráněného zákazníka1) a provozovatele distribuční soustavy při připojování a dodávce elektřiny v elektrizační soustavě České republiky a při uzavírání příslušných smluv nebo při odmítnutí žádosti o připojení nebo dodávky elektřiny ze strany provozovatele distribuční soustavy. Dále upravuje způsob stanovení účasti chráněného zákazníka na oprávněných nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu, způsob výpočtu náhrady škody vzniklé provozovateli distribuční soustavy neoprávněným odběrem elektřiny chráněným zákazníkem a postup při změně parametrů elektřiny.


§ 2
Základní ustanovení

        (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí:

       a) odběratelem chráněný zákazník,
       b) odběrným místem místo předání a převzetí elektřiny mezi příslušným provozovatelem distribuční soustavy (dále jen "dodavatel") a odběratelem,
       c) rezervovaným příkonem hodnota elektrického příkonu sjednaná s dodavatelem pro dané odběrné místo ve výši hodnoty technického maxima nebo ve výši jmenovité hodnoty hlavního jističe před měřicím zařízením, na základě které se určuje podíl odběratele na oprávněných nákladech dodavatele spojených s připojením a rezervovaným příkonem v distribuční soustavě,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní ustanovení
§ 3 - Žádost o připojení
§ 4 - Stanovisko k žádosti o připojení
§ 5 - Připojení odběratele k distribuční soustavě
§ 6 - Podíl odběratele na oprávněných nákladech dodavatele spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu
§ 7 - Dodávka elektřiny
§ 8 - Náhrada škody při neoprávněném odběru elektřiny
§ 9 - Společná a závěrečná ustanovení
§ 10 - Zrušovací ustanovení
§ 11 - Účinnost
Příloha č. 1 - Náležitosti žádosti o připojení odběratele kategorie A a B
Příloha č. 2 - Náležitosti žádosti o připojení odběratele kategorie C a D
Příloha č. 3 - Náležitosti žádosti o uzavření smlouvy o dodávce elektřiny pro odběratele kategorie A a B
Příloha č. 4 - Náležitosti žádosti o uzavření smlouvy o dodávce elektřiny pro odběratele kategorie C a D
Příloha č. 5 - Výše náhrady škody za neoprávněný odběr elektřiny
Příloha č. 6 - Výše náhrady za poškození prostředků proti neoprávněné manipulaci
Zavřít
MENU