291/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách

Částka: 110 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. srpna 2001 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 27. července 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 148/2007 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
291

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 27. července 2001,
kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 4 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Touto vyhláškou se podrobněji stanoví tepelně technické a energetické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov, jejichž splnění je považováno za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu.1)

        (2)  Měrná spotřeba tepla budov stanovená touto vyhláškou je závazná

       a) pro stavby a změny dokončených staveb financované z veřejných prostředků,
       b) pro stavby a změny dokončených staveb, pokud se týkají obvodových konstrukcí budov, jejichž celková spotřeba energie je větší než 700 GJ/rok a které jsou financované ze soukromých prostředků.

        (3)  Dále se stanoví obsah písemného dokumentu, který se zpracovává formou energetického průkazu budovy.


Požadavky a podmínky tepelně technických
vlastností stavebních konstrukcí a budov

§ 2


        (1)  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov musí zajišťovat

       a) požadovaný tepelný stav, a
       b) nízkou spotřebu tepla při vytápění.

        (2)  Požadavky podle odstavce 1 písm. a) jsou splněny, jsou-li stavební konstrukce a jejich části navrženy nebo provedeny tak, že

       a) mají minimálně takový tepelný odpor, že na jejich vnitřním povrchu nedochází ke kondenzaci vodní páry,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Požadavky a podmínky tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov
§ 3  
§ 4 - Spotřeba tepelné energie pro vytápění prostupem
§ 5 - Spotřeba tepelné energie větráním
§ 6 - Tepelné zisky
§ 7 - Stanovení spotřeby tepelné energie za otopné období
§ 8 - Měrná spotřeba tepelné energie za otopné období
§ 9 - Energetický průkaz budovy
§ 10 - Účinnost
Příloha č. 1 - Požadované hodnoty měrné spotřeby tepla při vytápění budouv
Příloha č. 2 - Výpočtová vnitřní teplota ti (t - s indexem i) a relativní vlhkosti fí-i (fí - s indexem i) ve vybraných vytápěných místnostech
Příloha č. 3 - Činitelé teplotní redukce
Příloha č. 4 - Datové údaje energetického průkazu budovy
Zavřít
MENU