272/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. srpna 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. července 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
272

ZÁKON
ze dne 10. července 2001,
kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění zákona č. 257/2000 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"b)  
má podle zvláštního právního předpisu1a) upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo je hlášeno k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 90 dnů,
_______________________________
1a)  
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.".

        2.  V § 2 odst. 3 se slova "nebo dlouhodobý" zrušují a za slovo "pobyt" se vkládají slova "nebo není hlášeno k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 90 dnů podle zvláštního právního předpisu1a) upravujícího pobyt cizinců na území České republiky".

        3.  V § 4 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c)  
kraje v přenesené působnosti (dále jen "krajský úřad"),".
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

        4.  V § 4 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b)  
kraje v samostatné působnosti,".
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

        5.  V § 6 odst. 1 písm. e) se za slovo "důstojnost" vkládají slova " , mravní vývoj".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU