265/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 102 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. července 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. června 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
265

ZÁKON
ze dne 29. června 2001,
kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
ZMĚNA TRESTNÍHO ŘÁDU

Čl. I

        Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 77/2001 Sb. a zákona č. 144/2001 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 se slova "jako obviněný" zrušují.

        2.  V § 2 odstavec 4 zní:

        "(4)  Jestliže tento zákon nestanoví něco jiného, postupují orgány činné v trestním řízení z úřední povinnosti. Trestní věci musí projednávat co nejrychleji a s plným šetřením práv a svobod zaručených Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána; při provádění úkonů trestního řízení lze do těchto práv osob, jichž se takové úkony dotýkají, zasahovat jen v odůvodněných případech na základě zákona a v nezbytné míře pro zajištění účelu trestního řízení. K obsahu petic zasahujících do plnění těchto povinností orgány činné v trestním řízení nepřihlížejí.".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZMĚNA TRESTNÍHO ŘÁDU
Čl. I  
Čl. II - Závěrečná a přechodná ustanovení k části první
Čl. III - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního zákona
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Policii České republiky
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení k části třetí
ČÁST ČTVRTÁ - Změna celního zákona
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
Čl. VIII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o Veřejném ochránci práv
Čl. IX  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. X  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti
Čl. XI  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 175/1990 Sb.
Čl. XII  
ČÁST DESÁTÁ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONŮ
Čl. XIII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XIV  
Zavřít
MENU