247/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

Částka: 095 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. července 2001 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 22. června 2001 Nabývá účinnosti: 23. července 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
247

VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra

ze dne 22. června 2001
o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany


        Ministerstvo vnitra podle § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., stanoví k provedení § 65 odst. 8 písm. a), c) a d), § 70 odst. 6, § 72 odst. 7, § 88 odst. 2, § 91 odst. 1 a § 93 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb. (dále jen "zákon") a podle § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, po projednání s odborovým svazem hasičů:


ČÁST PRVNÍ

JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY


HLAVA I

PLOŠNÉ POKRYTÍ ÚZEMÍ,
BAREVNÉ OZNAČENÍ VOZIDEL,
VNITŘNÍ ORGANIZACE
A VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY


§ 1

Organizace plošného pokrytí území
jednotkami požární ochrany

[K § 65 odst. 8 písm. a) zákona]

        (1)  Plošným pokrytím území kraje jednotkami požární ochrany (dále jen "plošné pokrytí") se rozumí rozmístění jednotek požární ochrany na území kraje a na území hlavního města Prahy. Jednotky požární ochrany (dále jen "jednotky") se rozmisťují na základě nařízení orgánu kraje vydaného podle § 27 odst. 1 písm. c) zákona. Hasičský záchranný sbor kraje a na území hlavního města Prahy Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy (dále jen "hasičský záchranný sbor kraje") zabezpečuje podklady pro vydání nařízení orgánů kraje. Za tím účelem

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY
HLAVA I - PLOŠNÉ POKRYTÍ ÚZEMÍ, BAREVNÉ OZNAČENÍ VOZIDEL, VNITŘNÍ ORGANIZACE A VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
§ 1 - Organizace plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany [K § 65 odst.  8 písm. a) zákona]
§ 2 - Barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek [K § 65 odst.  8 písm.  c) zákona]
HLAVA II - ZPŮSOB ZŘIZOVÁNÍ, VNITŘNÍ ORGANIZACE A VYBAVENÍ JEDNOTEK [K § 65 odst.  8 písm.  d) zákona]
§ 3 - Způsob zřizování jednotek
§ 4 - Vnitřní organizace jednotek
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Vybavení jednotek a používání požární techniky a věcných prostředků požární ochrany
§ 8  
HLAVA III - ORGANIZACE ŘÍZENÍ V JEDNOTKÁCH [K § 70 odst.  6 písm.  a) zákona]
§ 9 - Organizační řízení
§ 10 - Vyhlášení poplachu
§ 11 - Výjezd jednotky
§ 12 - Doprava na místo zásahu
§ 13 - Průzkum
§ 14 - Záchrana osob, zvířat a majetku
§ 15 - Zdolávání požárů
§ 16 - Střídání hasičů při zásahu
§ 17 - Předání místa zásahu
HLAVA IV - PODMÍNKY AKCESCHOPNOSTI JEDNOTEK [K § 70 odst.  6 písm.  b) zákona]
§ 18  
§ 19  
§ 20  
HLAVA V - ZÁSADY VELENÍ A ČINNOSTI HASIČŮ PŘI ZÁSAHU [K § 70 odst.  6 písm.  c) zákona]
§ 21 - Převzetí velení společně zasahujících jednotek a složek integrovaného záchranného systému
§ 22 - Právo přednostního velení
§ 23 - Štáb
§ 24 - Spojení s příslušným operačním střediskem
§ 25 - Činnost hasičů na místě zásahu
§ 26 - Velitel zásahu
§ 27 - Velitel úseku, velitel sektoru
§ 28 - Velitel jednotky
§ 29 - Označení hasičů při zásahu
HLAVA VI - ZÁSADY ČINNOSTI JEDNOTEK NA ÚSEKU CIVILNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATEL [K § 70 odst.  6 písm.  d) zákona]
§ 30  
§ 31  
ČÁST DRUHÁ - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A ODBORNÁ PŘÍPRAVA [K § 25 odst.  2 písm.  a) zákona č. 238/2000 Sb. a k § 72 odst.  7 zákona]
HLAVA I - POŽADAVKY NA ODBORNOU ZPŮSOBILOST
§ 32  
§ 33  
HLAVA II - ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ, OVĚŘOVÁNÍ A OSVĚDČOVÁNÍ ODBORNÉ PŘÍPRAVY K ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A ODBORNÉ PŘÍPRAVY K PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
§ 34  
§ 35  
HLAVA III - ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ, OVĚŘOVÁNÍ A OSVĚDČOVÁNÍ PRAVIDELNÉ ODBORNÉ PŘÍPRAVY A ZÁKLADNÍ ODBORNÉ PŘÍPRAVY
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
ČÁST TŘETÍ - ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ OPRÁVNĚNÍ HASIČŮ, MEDAILE A STEJNOKROJ
§ 41 - Způsob prokazování oprávnění hasičů (K § 88 odst.  2 zákona)
§ 42 - Způsob udělování medaile (K § 91 odst.  2 zákona)
§ 43 - Náležitosti stejnokrojů zaměstnanců podniků a členů
§ 44 - Náležitosti funkčních označení zaměstnanců podniků a dalších osob na stejnokroji
§ 45 - Náležitosti funkčních označení členů na stejnokroji
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 46  
§ 47  
§ 48  
Příloha č. 1 - Kriteria stupně nebezpečí území obce
Příloha č. 2 - Označení místa dislokace jednotky na zásahových požárních automobilech
Příloha č. 3 - Základní a minimální početní stav příslušníků směny stanic hasičského záchranného sboru kraje
Přílohy č. 4 - Základní početní stav členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jejich minimální vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany (příloha č. 4) Vnitřní organizace operačních a informačních středisek a početní stav příslušníků na operačních a informačních střediscích hasičského záchranného sboru kraje (příloha č. 5)
Příloha č. 6 - Minimální vybavení stanic hasičského záchranného sboru kraje požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany
Příloha č. 7 - Vzory osvědčení o odborné způsobilosti
Příloha č. 8 - Vzor průkazu velitele hasičského záchranného sboru podniku, velitele sboru dobrovolných hasičů obce, velitele sboru dobrovolných hasičů podniku k prokazování oprávnění podle § 88 odst. 1 zákona
Přílohy č. 9 - Vzor medaile "Za statečnost" (příloha č. 9) Vzor znaku na čepici stejnokroje zaměstnanců hasičského záchranného sboru podniku a členů sboru dobrovolných hasičů podniku a dalších osob (příloha č. 10)
Příloha č. 11 - Umístění funkčního označení na náramenících a výložkách stejnokroje zaměstnanců podniků a dalších osob
Příloha č. 12 - Funkční označení na náramenících stejnokroje zaměstnanců podniků a dalších osob
Příloha č. 13 - Funkční označení na výložkách pracovního stejnokroje II a svetru zaměstnanců podniků a dalších osob
Příloha č. 14 - Funkční označení na náramenících a na výložkách pracovního stejnokroje II a svetru členů dobrovolných jednotek
Zavřít
MENU