246/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Částka: 095 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. července 2001 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 29. června 2001 Nabývá účinnosti: 23. července 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
246

VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra

ze dne 29. června 2001
o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci)        Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") podle § 101 písm. a) stanoví k provedení § 6b, § 11 odst. 8, § 15 odst. 2, § 16 odst. 4, § 17 odst. 5 a § 31a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb. (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Základní pojmy

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   požární bezpečností - souhrn organizačních, územně technických, stavebních a technických opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření,

b)   požární technikou - zásahové požární automobily, požární přívěsy, návěsy, kontejnery, plavidla, vznášedla a letadla,

c)   věcnými prostředky požární ochrany - prostředky používané k ochraně, záchraně a evakuaci osob, k hašení požáru a prostředky používané při činnosti jednotky požární ochrany při záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva při plnění úkolů civilní ochrany, popřípadě při činnosti požární hlídky,

d)   požárně bezpečnostním zařízením - systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Základní pojmy
ČÁST DRUHÁ - STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI U PRÁVNICKÝCH OSOB A FYZICKÝCH OSOB
ODDÍL PRVNÍ - VYBAVENÍ PROSTOR PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB VĚCNÝMI PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI [K § 6b písm.  c) a d) zákona]
§ 2 - Základní požadavky
§ 3 - Umístění hasicích přístrojů
§ 4 - Druhy vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
§ 5 - Projektování požárně bezpečnostních zařízení
§ 6 - Montáž požárně bezpečnostních zařízení
§ 7 - Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení
§ 8 - Elektrická požární signalizace
§ 9 - Hasicí přístroje
§ 10 - Společné požadavky na projektování, montáž a kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů
ODDÍL DRUHÝ - ZPŮSOB VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO HAŠENÍ POŽÁRŮ A PRO ZÁCHRANNÉ PRÁCE [K § 6b písm.  e) zákona]
§ 11 - Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce
ODDÍL TŘETÍ - LHŮTY A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH KONTROL DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ
§ 12 - Způsob provádění pravidelných kontrol
§ 13 - Lhůty preventivních požárních prohlídek
ODDÍL ČTVRTÝ - POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ VÝROBKŮ A VZORKŮ K PROVEDENÍ POŽÁRNĚ TECHNICKÉ EXPERTIZY
§ 14 - Postup při poskytování určených výrobků
ODDÍL PÁTÝ - ZPŮSOB STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POSUZOVÁNÍ POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ
§ 15 - Způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím
§ 16 - Způsob posuzování požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím
§ 17 - Způsob určování činností se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím
§ 18 - Složité podmínky pro zásah
§ 19 - Hodnoty nahodilého požárního zatížení
ODDÍL ŠESTÝ - OVĚŘOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI, ODBORNÁ PŘÍPRAVA A ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ
§ 20 - Ověřování odborné způsobilosti, vydávání a odnímání osvědčení
§ 21 - Vydávání a odnímání osvědčení o odborné způsobilosti
§ 22 - Obsah a rozsah odborné přípravy odborně způsobilých osob a techniků požární ochrany
§ 23 - Školení zaměstnanců o požární ochraně
§ 24 - Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek
§ 25 - Odborná příprava preventistů požární ochrany
§ 26 - Stanovení rozsahu a obsahu školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
ODDÍL SEDMÝ - DRUHY, OBSAH A VEDENÍ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY
§ 27 - Druhy dokumentace požární ochrany
§ 28 - Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požární nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
§ 29 - Posouzení požárního nebezpečí
§ 30 - Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
§ 31 - Požární řád
§ 32 - Požární poplachové směrnice
§ 33 - Požární evakuační plán
§ 34 - Dokumentace zdolávání požárů
§ 35 - Řád ohlašovny požárů
§ 36 - Dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
§ 37 - Požární kniha
§ 38 - Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností
§ 39 - Požárně technické charakteristiky
§ 40 - Způsob vedení dokumentace požární ochrany
ODDÍL OSMÝ - OBSAH A ROZSAH POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
§ 41 - Požárně bezpečnostní řešení
ODDÍL DEVÁTÝ - NĚKTERÉ PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI U FYZICKÝCH OSOB
§ 42 - Tepelné spotřebiče
§ 43 - Komíny a kouřovody
§ 44 - Hořlavé nebo požárně nebezpečné látky
ČÁST TŘETÍ - ZPŮSOB VÝKONU STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU
ODDÍL PRVNÍ - VÝKON STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU
§ 45 - Požární kontroly
§ 46 - Stavební prevence
§ 47 - Posuzování výrobků z hlediska požární bezpečnosti
§ 48 - Posuzování funkčnosti systémů vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení
§ 49 - Schvalování posouzení požárního nebezpečí
§ 50 - Zjišťování příčin vzniku požárů
§ 51 - Dokumentace o výkonu státního požárního dozoru
ODDÍL DRUHÝ - POŽÁRNĚ TECHNICKÉ EXPERTIZY
§ 52 - Obsah a rozsah požárně technických expertiz
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 53  
§ 54  
§ 55  
Příloha č. 1 - Bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy1) od vybraných druhů objektů, lesů a komunikací
Příloha č. 2 - Hodnoty nahodilého požárního zatížení pn pro účely členění činností podle požárního nebezpečí
Příloha č. 3 - Základní tematické okruhy k ověřování odborné způsobilosti fyzických osob
Příloha č. 4 - Vzor osvědčení o odborné způsobilosti odborně způsobilé osoby
Příloha č. 5 - Vzor osvědčení o odborné způsobilosti technika požární ochrany
Zavřít
MENU