234/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a jejich některé části

Částka: 088 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 10. července 2001 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. května 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 270/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
234

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. května 2001,
kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a jejich některé části


        Vláda nařizuje podle ustanovení § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

§ 1

        Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a jejich některé části.


§ 2
Úvodní ustanovení

        (1)  Pro účely tohoto nařízení se rozumí

       a) rekreačním plavidlem
        1.  
rekreační jachta2) s délkou trupu od 2,5 metru do 24 metrů, nebo
        2.  
malé plavidlo3) nebo jiná loď,3) s délkou trupu od 2,5 metru do 24 metrů,
      měřenou podle příslušných harmonizovaných českých technických norem, bez ohledu na druh pohonu, určené pro sportovní nebo rekreační účely,
       b) částečně zhotoveným rekreačním plavidlem dokončené lodní těleso rekreačního plavidla nebo stavebnice rekreačního plavidla,
       c) vybranými částmi rekreačního plavidla zařízení pro zamezení startu vestavěného motoru, přívěsného motoru nebo zatíženého přívěsného motoru, kormidelní zařízení, palivová nádrž, palivová hadice, průlez a boční okno,
(dále jen "stanovené výrobky").

        (2)  Pro účely tohoto nařízení se dále rozumí základními technickými požadavky na stanovené výrobky požadavky na jejich konstrukci a provedení z hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Úvodní ustanovení
§ 3  
§ 4 - Základní technické požadavky na stanovené výrobky
§ 5 - Podmínky uvádění stanovených výrobků na trh
§ 6 - Postupy posuzování shody
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Náležitosti prohlášení o shodě
§ 10 - Přechodné ustanovení
§ 11 - Účinnost
Příloha č. 1 - Základní technické požadavky na stanovené výrobky
Příloha č. 2 - Vnitřní kontrola výroby
Příloha č. 3 - Vnitřní kontrola výroby a zkoušky
Příloha č. 4 - Přezkoušení typu
Příloha č. 5 - Shoda s typem
Příloha č. 6 - Zabezpečování jakosti výroby
Příloha č. 7 - Ověřování výrobku
Příloha č. 8 - Ověřování jednotlivých výrobků
Příloha č. 9 - Komplexní zabezpečování jakosti
Příloha č. 10 - Technická dokumentace
Příloha č. 11 - Minimální požadavky pro autorizaci osob
Zavřít
MENU