229/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony

Částka: 085 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. června 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. června 2001 Nabývá účinnosti: 30. června 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs87/2001 Sb.

229

ZÁKON
ze dne 14. června 2001,
kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích


Čl. I


        Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Podrobnější pravidla pro plnění povinností podle ustanovení § 14 odst. 1 a 3 Pozemkovým fondem České republiky upraví prováděcí právní předpis.".

        2.  V § 27 odst. 3 ve větě poslední za slovem "humanitární," se doplňují slova "požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému,".

        3.  V § 59 se odstavec 4 zrušuje.

        4.  V § 60 odst. 1 se druhá věta zrušuje.

        5.  Za § 60 se vkládají nové § 60a a 60b, které včetně poznámek pod čarou č. 86) a 87) znějí:


"§ 60a

        (1)  Příslušná organizační složka (§ 9 a 11) převede pozemek tvořící jeden funkční celek s bytovým domem ve vlastnictví bytového družstva bezúplatně do vlastnictví tohoto bytového družstva.

        (2)  Podle odstavce 1 se postupuje obdobně v případě pozemku, který tvoří jeden funkční celek

       a) s rodinným domem86) a jeho příslušenstvím, popřípadě k němu příslušející garáží ve vlastnictví bytového družstva, pokud rodinný dům byl vystavěn bytovým družstvem po 1. lednu 1969 na základě výjimky z předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě87) a na jeho výstavbu byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc příslušející družstevní bytové výstavbě,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského zákoníku
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o vlastnictví bytů
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU