220/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky

Částka: 084 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. června 2001 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 14. června 2001 Nabývá účinnosti: 29. června 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 79/2010 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
220

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 14. června 2001
o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 23 odst. 2 písm. d) zákona:

§ 1
Základní ustanovení

        (1)  Tato vyhláška stanoví dispečerský řád, který upravuje pravidla dispečerského řízení elektrizační soustavy České republiky (dále jen "elektrizační soustava") a podrobnosti o způsobu využívání zařízení pro poskytování podpůrných služeb.

        (2)  Dispečerské řízení se člení na

       a) dispečerské řízení přenosové soustavy,
       b) dispečerské řízení distribučních soustav,
       c) dispečerské řízení výroben elektřiny,
       d) dispečerské řízení konečných zákazníků a obchodníků.

        (3)  Dispečerské řízení zahrnuje

       a) přípravu provozu přenosové soustavy a distribučních soustav, včetně zajištění systémových služeb,
       b) řízení provozu přenosové soustavy a distribučních soustav,
       c) přípravu provozu výroben elektřiny a jejich řízení,
       d) technické hodnocení provozu přenosové soustavy a distribučních soustav, včetně systémových služeb,
       e) vydávání dispečerských pokynů.

        (4)  V přípravě provozu přenosové soustavy a distribučních soustav se provádí analýza spolehlivosti a zabezpečenosti provozu elektrizační soustavy a stanovují se záměry provozu elektrizační soustavy včetně velikosti a struktury podpůrných služeb potřebných k zajištění systémových služeb.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Dispečerské řízení přenosové soustavy a distribučních soustav
§ 3 - Dispečerské řízení výroben elektřiny
§ 4 - Dispečerské řízení konečných zákazníků a obchodníků
§ 5 - Příprava provozu přenosové soustavy a distribučních soustav
§ 6 - Příprava provozu přenosové soustavy a zajišťování systémových služeb
§ 7 - Příprava provozu distribuční soustavy a zajišťování systémových služeb
§ 8 - Zpracování statistických údajů za elektrizační soustavu
§ 9 - Řízení provozu
§ 10 - Technické hodnocení provozu přenosové soustavy a systémových služeb
§ 11 - Technické hodnocení provozu distribučních soustav a systémových služeb
§ 12 - Dispečerské pokyny
§ 13 - Zajištění údajů pro dispečerské řízení
§ 14 - Způsob využívání zařízení pro poskytování podpůrných služeb
§ 15 - Zrušovací ustanovení
§ 16 - Účinnost
Příloha č. 1 - ZPRACOVÁNÍ ROČNÍ A MĚSÍČNÍ PŘÍPRAVY PROVOZU ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY
Příloha č. 2 - POSTUP PRO UVOLŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ VÝROBEN ELEKTŘINY A ZAŘÍZENÍ PŘENOSOVÉ SOUSTAVY A DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Z PROVOZU, JEJICH UVÁDĚNÍ DO PROVOZU A ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE POVOLENÍ PRO PRACOVNÍ ČINNOSTI NA ZAŘÍZENÍ PŘENOSOVÉ SOUSTAVY A DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV
Příloha č. 3 - POSTUP PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH V PROVOZU PŘENOSOVÉ SOUSTAVY A DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV
Zavřít
MENU