219/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice

Částka: 084 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. června 2001 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 14. června 2001 Nabývá účinnosti: 29. června 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 80/2010 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
219

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 14. června 2001
o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 54 odst. 8 zákona:

§ 1
Způsoby omezení spotřeby nebo dodávky elektřiny

        (1)  Spotřeba nebo dodávka elektřiny při stavu nouze nebo činnostech bezprostředně zamezujících vzniku stavu nouze je omezována těmito způsoby:

       a) snížením výkonu odebíraného odběratelem v souladu s vyhlášenými stupni plánu omezování spotřeby (dále jen "regulační plán"),
       b) přerušením dodávky elektřiny tím, že se odpojí odběrná zařízení odběratele provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy od jeho zařízení nebo jsou vypnuty části zařízení pro přenos nebo distribuci či omezena dodávka elektřiny na nulovou hodnotu v souladu s vypínacím plánem a frekvenčním plánem.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Způsoby omezení spotřeby nebo dodávky elektřiny
§ 2 - Rozsah omezení spotřeby elektřiny
§ 3 - Předcházení, vznik a odstraňování následků stavu nouze
§ 4 - Zrušovací ustanovení
§ 5 - Účinnost
Příloha č. 1 - REGULAČNÍ PLÁN
Příloha č. 2 - VYPÍNACÍ PLÁN
Příloha č. 3 - FREKVENČNÍ PLÁN
Zavřít
MENU