212/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřiny a tepla

Částka: 082 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. června 2001 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 14. června 2001 Nabývá účinnosti: 29. června 2001, s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 542/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 13. prosince 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
212

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 14. června 2001,
kterou se stanoví podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby
elektřiny a tepla        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, (dále jen "zákon") k provedení § 7 odst. 4 zákona:
§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřiny a tepla v nových zdrojích tepla nebo elektřiny a v rekonstruovaných zdrojích vyrábějících dosud jen teplo nebo jen elektřinu nebo elektřinu a teplo odděleným způsobem.


§ 2
Pravidla pro navrhování zařízení
pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
ve zdrojích tepla a výrobnách elektřiny

        (1) Každý nový zdroj tepla nebo rekonstruovaný zdroj tepla o součtovém výkonu vyšším než 5 MWt vyrábějící teplo spalováním plynného, tuhého nebo kapalného paliva se vybaví zařízením, které vyrábí současně elektřinu v kombinovaném cyklu. Takovým zařízením je kogenerační jednotka s pístovým motorem a tepelnými výměníky, parní kotel a soustrojí s parní protitlakou nebo kondenzační odběrovou turbinou, soustrojí s plynovou turbinou a s kotlem na odpadní teplo, popř. kombinace soustrojí s plynovou a parní turbinou a s kotlem tvořící paroplynový cyklus, nebo palivový článek.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Pravidla pro navrhování zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla ve zdrojích tepla a výrobnách elektřiny
§ 3  
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU