207/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Částka: 077 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. června 2001 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 8. června 2001 Nabývá účinnosti: 1. července 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
207

VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra

ze dne 8. června 2001,
kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):


Úvodní ustanovení


§ 1
Matriční úřady a jejich správní obvody

        (1)  Matriční úřady jsou

a)   obecní úřady,

b)   městské úřady,

c)   magistráty územně nečleněných statutárních měst,

d)   v hlavním městě Praze úřady městských částí,

e)   v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí,

f)    pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které vedou knihu narození, knihu manželství a knihu úmrtí (dále jen "matriční kniha") a vykonávají další činnosti stanovené zákonem.

        (2)  Seznam matričních úřadů a vymezení jejich správních obvodů obsahuje příloha č. 1.


§ 2

Vzory matričních tiskopisů

        V příloze č. 2 jsou uvedeny vzory těchto matričních tiskopisů:

    1.
Úvodní list matriční knihy narození
    2.
Úvodní list matriční knihy manželství
    3.
Úvodní list matriční knihy úmrtí
    4.
List podpisových vzorů
    5.
List matriční knihy narození
    6.
List matriční knihy manželství
    7.
List matriční knihy úmrtí
    8.
Abecední jmenný rejstřík
    9.
Rodný list
    10.
Oddací list
    11.
Úmrtní list
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Matriční úřady a jejich správní obvody
§ 2 - Vzory matričních tiskopisů
§ 3 - Podrobnosti o technickém způsobu vedení matričních knih
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Vynechání matričního listu
§ 7 - Zrušení zápisu
§ 8 - Uvádění data v zápisech
§ 9 - Uvedení místa matriční události
§ 10 - Uvedení místa narození, státního občanství, pohlaví, příjmení a trvalého pobytu
§ 11 - Zkratky
§ 12 - Oprava zápisu
§ 13 - Podpis zápisu, dodatečného zápisu, dodatečného záznamu a opravy
§ 14 - Dodatečný zápis
§ 15 - Dodatečný záznam
§ 16 - Způsob a postup při vedení rejstříku
§ 17 - Postup při zapisování do matričních knihZápis narození
§ 18 - Zápis vícečetných porodů
§ 19 - Zápis mrtvě narozeného dítěte
§ 20 - Zápis narození dítěte nezjištěné totožnosti
§ 21 - Zápis manželství
§ 22 - Zápis úmrtí
§ 23 - Zápis úmrtí osoby nezjištěné totožnosti
§ 24 - Postup při vydávání rodných, oddacích a úmrtních listů, potvrzení a doslovných výpisů z matričních knih
§ 25  
§ 26 - Postup při zasílání matričních dokladů do ciziny
§ 27 - Obecné podmínky pro vedení sbírky listin a nahlížení do ní
§ 28  
§ 29 - Postup při vydávání osvědčení pro uzavření církevního sňatku a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
§ 30  
§ 31 - Postup při zápisu oznámení o užívání příjmení po rozvodu
§ 32  
§ 33 - Postup při uvádění příjmení žen v matričních knihách a na matričních dokladech
§ 34  
§ 35 - Způsob a postup ověřování odborné způsobilosti pro výkon funkce matrikáře
§ 36  
§ 37  
§ 38 - Postup při provádění zápisů do zvláštní matriky
§ 39  
§ 40 - Postup při předávání matričních knih a sbírek listin k archivaci
§ 41  
§ 42 - Ustanovení přechodná, zrušovací a závěrečná
§ 43  
§ 44  
Příloha č. 1 - SEZNAM MATRIČNÍCH ÚŘADŮ V ČESKÉ REPUBLICE PODLE OKRESŮ SE SEZNAMEM OBCÍ, MĚST, MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ, MĚSTSKÝCH OBVODŮ A VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ ZAŘAZENÝCH DO JEJICH SPRÁVNÍCH OBVODŮ OKRESY: Benešov, Beroun, Blansko, Brno - město, Brno - venkov, Bruntál, Břeclav
Příloha č. 2 - VZORY MATRIČNÍCH TISKOPISŮ
Příloha č. 3 - PŘÍSLUŠNOST MATRIČNÍCH ÚŘADŮ JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ K UKLÁDÁNÍ MATRIČNÍCH KNIH, DRUHOPISŮ MATRIČNÍCH KNIH A SBÍREK LISTIN DO ARCHIVŮ
Zavřít
MENU