186/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 071 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. června 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. května 2001 Nabývá účinnosti: 1. července 2001, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
186

ZÁKON
ze dne 15. května 2001,
kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb.,
o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zeměměřictví
a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením,
ve znění zákona č. 120/2000 Sb.


Čl. I


        Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 písmeno d) zní:

"d)  
bodovými poli soubor bodů základního bodového pole polohového, výškového a tíhového a soubor zhušťovacích bodů a bodů podrobných bodových polí,".

        2.  V § 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e)  
značkou měřická značka bodu bodového pole včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole,".
Dosavadní písmena e) až k) se označují jako písmena f) až l).

        3.  V § 2 písm. k) se na konci čárka nahrazuje tečkou a písmeno l) se zrušuje.

        4.  V § 3 odst. 1 se slova "základního a podrobného bodového pole" nahrazují slovy "bodových polí".

        5.  V § 3 se na konci odstavce 2 doplňují tato slova: "(dále jen "Úřad")".

        6.  V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)  
budování, obnova a údržba bodových polí,".
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb.
Čl. I  
Čl. II - Přechodná a závěrečná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU