179/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení

Částka: 068 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 6. června 2001 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 1. července 2002 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
179

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. dubna 2001,
kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení


        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2, 4 a 8 zákona:

§ 1

        (1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na chladicí zařízení.

        (2) Chladicím zařízením se pro účely tohoto nařízení rozumí chladničky, konzervátory zmrazených potravin, mrazničky na potraviny a jejich kombinace určené pro domácnost, napájené z elektrické sítě. Jejich kategorie jsou stanoveny v bodu 1 přílohy k tomuto nařízení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
Příloha - 1. KATEGORIE CHLADICÍCH ZAŘÍZENÍ 2. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOVOLENOU SPOTŘEBU ELEKTRICKÉ ENERGIE 3. POSTUP ZKOUŚEK PRO OVĚŘENÍ POŽADAVKU NA MAXIMÁLNÍ DOVOLENOU SPOTŘEBU ELEKTRICKÉ ENERGIE
Zavřít
MENU