177/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 067 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. května 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. května 2001 Nabývá účinnosti: 31. května 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 110/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 24. dubna 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
177

ZÁKON
ze dne 16. května 2001,
kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona
o ochraně osobních údajů

        Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

        "(2)  Úřadu jsou svěřeny kompetence ústředního správního úřadu pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a pro oblast elektronického podpisu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.1)

_______________________________
      1) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).".

Dosavadní poznámky č. 1) až 33) se označují jako poznámky pod čarou č. 2) až 34), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

        2.  V § 3 se na konci odstavce 4 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní: "Dále se zákon nevztahuje na nahodilé shromažďování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro výkon nezávislého povolání, které není živností ani jiným podnikáním podle zvláštních zákonů,1a) které stanoví povinnost mlčenlivosti.

_______________________________
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ochraně osobních údajů
ČÁST DRUHÁ - Změna zákoníku práce
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Zavřít
MENU