151/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie

Částka: 060 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 3. května 2001 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 12. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 3. května 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 193/2007 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
151

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 12. dubna 2001,
kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie
a vnitřním rozvodu tepelné energie        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 2 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška stanoví požadavky na účinnost užití energie pro rozvod tepelné energie a vnitřní rozvod tepelné energie u

       a) parních, horkovodních a teplovodních sítí a sítí pro rozvod teplé užitkové vody a chladu včetně přípojek, s výjimkou chladicí vody z energetických a technologických procesů, která odvádí tepelnou energii do okolního prostředí,
       b) předávacích nebo výměníkových stanic,
       c) zařízení pro vnitřní rozvod tepelné energie včetně chladu a teplé užitkové vody v budovách (dále jen "vnitřní rozvod").

        (2)  Vyhláška stanoví způsob zjišťování tepelných ztrát zařízení pro rozvod tepelné energie a vnitřní rozvod tepelné energie včetně chladu a teplé užitkové vody.


§ 2

Rozsah úpravy

        (1)  Vyhláška se vztahuje na nově zřizovaná zařízení podle § 1 odst. 1 a na části zařízení podle § 1 odst. 1, u nichž se provádí změna dokončených staveb v rozsahu podle zvláštního právního předpisu,1) (dále jen "rekonstrukce zařízení").

        (2)  Vyhláška se vztahuje na nově zřizovaná zařízení a na rekonstrukce zařízení, k nimž bylo vydáno stavební povolení po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Rozsah úpravy
§ 3 - Účinnost užití rozvodu tepelné energie
§ 4 - Teplonosná látka a její parametry v tepelném rozvodu
§ 5 - Vnitřní rozvod tepelné energie
§ 6 - Tepelná izolace zařízení pro rozvod tepelné energie a vnitřní rozvod tepelné energie pro vytápění a technologické účely a pro rozvod teplé užitkové vody
§ 7 - Předávací stanice a jejich vybavení
§ 8 - Regulace a řízení dodávky tepelné energie
§ 9 - Tepelná izolace zásobníků teplé vody a expanzních nádob
§ 10 - Rozvody chladicích látek a tepelné izolace
§ 11 - Metody zjišťování tepelných ztrát a zisků v zařízeních pro rozvod tepla a chladu
§ 12 - Účinnost
Příloha č. 1 - Stanovení účinnosti užití energie pro rozvod tepelné energie
Příloha č. 2 - Směrné hodnoty tepelného výkonu neizolovaného potrubí vztažené na 1 m délky
Příloha č. 3 - Stanovení součinitele prostupu tepla vztaženého na jednotku délky
Příloha č. 4 - Laboratorní metody zjišťování tepelných ztrát a zisků v zařízeních pro rozvod tepla a chladu
Příloha č. 5 - Provozní metody zjišťování tepelných ztrát a zisků v zařízeních pro rozvod tepla a chladu
Zavřít
MENU